Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O B E C     O T V I C E

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

 

o místním poplatku ze psů

 

 

Zastupitelstvo obce Otvice se na svém zasedání dne 30.května 2011  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Obec Otvice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).[1])

2)      Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Otvice (dále jen „správce poplatku“).[2])

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

 

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Otvice.

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

2)      V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3])

3)      Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen ohlásit[4]) vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existuje-li důvod osvobození v okamžik vzniku poplatkové povinnosti.

2)      Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[5])

3)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[6]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7])

 

Čl. 6

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 

Za prvního psa

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) ze psa

500,- Kč

750,- Kč

b) ze psa chovaného u rodinného domu nebo u stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci

200,- Kč

300,- Kč

c) ze psa chovaného v bytovém domě s více než dvěma byty

200,- Kč

300,- Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

200,- Kč

300,- Kč

 

Čl. 7

Osvobození

 

Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.[8])

 

 

Čl. 8

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem[9]), a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

2)      V případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 3. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1)      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10])

2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11])

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místním poplatku ze psů, ze dne 23. 6. 2008.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Milan Doksanský

místostarosta

Pavel Ašenbrener

starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         3.června 2011

 

Sejmuto z úřední desky dne:                                          [1]) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[4]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[5]) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů, důvody osvobození).“

[6]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[7]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.“

[9]) § 163 odst. 3 daňového řádu

[10]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích