Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O B E C     O T V I C E

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Otvice se na svém zasedání dne 30.května 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Obec Otvice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).[1])

2)      Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Otvice (dále jen „správce poplatku“).[2])

 

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

 

1)      Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[3])

2)      Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[4])

 

Čl. 3

Veřejné prostranství

 

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství[5]) uvedených v příloze č. 1 a graficky vyznačených v mapové příloze č. 2 této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen ohlásit[6]) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)      Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[7])

3)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[8]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[9])

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

1)      Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      za provádění výkopových prací ...........................................................................  5,- Kč,

b)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ......................  2,- Kč,

c)      za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb ........................  2,- Kč,

d)     za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ....................................  10,- Kč,

e)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ........................................  5,- Kč,

f)       za umístění stavebních zařízení ............................................................................  5,- Kč,

g)      za umístění reklamních zařízení ..........................................................................  10,- Kč,

h)      za umístění zařízení cirkusů ..................................................................................  5,- Kč,

i)        za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...............................  10,- Kč,

j)        za umístění skládek ............................................................................................  10,- Kč,

k)      za užívání pro kulturní akce .................................................................................  1,- Kč,

l)        za užívání pro sportovní akce ...............................................................................  1,- Kč, 

m)    za užívání pro reklamní akce ..............................................................................  10,- Kč,

n)      za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ................................  10,- Kč.

2)      Stanovuje se paušální částka poplatku za kalendářní rok:

a)      za umístění reklamního zařízení ....................................................................  2.000,- Kč,

b)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa ......................................................  1.000,- Kč.

 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

 

1)      Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.[10])

2)      Dále se od poplatku osvobozují poplatníci:

a)      obec Otvice,

b)      při umístění skládky materiálu, které nepřesáhne 48 hodin,

c)      při umístění stavebního zařízení za účelem opravy fasády domu po dobu prvních 14 dnů užívání; toto osvobození lze uplatnit pro jedno číslo popisné nejvýše jedenkrát v kalendářním roce,

d)     vlastníci veřejného prostranství při užívání veřejného prostranství, které vlastní.

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný:

a)      nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

b)      přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a za kalendářní rok, ve kterém bylo užívání veřejného prostranství ukončeno, nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

2)      Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 90 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.

3)      Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

 

1)      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[11])

2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[12])

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 23. 6. 2008.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Milan Doksanský

místostarosta

Pavel Ašenbrener

Starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         3.června 2011

 

Sejmuto z úřední desky dne:             .................. 2011       


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Seznam zpoplatněných veřejných prostranství:

 

číslo    parcely

číslo     parcely

číslo     parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

44/6

306/4

603

624/10

661

806/13

42/6

316/1

608/1

624/11

662

806/16

65/2

317/1

608/13

625/2

663/2

806/17

66/1

322/1

608/2

625/5

663/10

806/18

66/4

329

608/3

630/3

663/13

806/20

67

330

608/20

631/2

664/1

806/21

68

332

608/23

631/3

666

806/22

71

333/1

608/30

631/4

667

806/23

72/9- část

333/4

608/31

631/5

668

806/24

73/1

338/2

608/33

632/2

669

806/27

78

351/2

608/34

633/2

673/10

806/28

79

423

608/36

633/3

673/2

806/29

94

448

608/37

633/4

673/6

806/32

95/2

449

608/38

633/4

673/7

806/35

97/2

450/1

608/39

633/5

673/9

806/36

107/1

465/3

608/4

635/1

675/1

806/37

107/9

465/4

608/40

635/2

675/3

806/39

127/1

467/26

608/41

635/3

676/1

 

152/2

517

608/47

635/4

677

 

175/1

526/2

608/5

635/5

678/1

 

180/5

534/1

608/6

635/6

678/18

 

180/6

540/8

608/7

635/7

678/19

 

184

541/1

608/9

635/8

678/7

 

192

542

610/1

635/9

680/12

 

193

543

610/2

642/14

680/9

 

223/1

544/1

610/3

642/15

685/17

 

223/2

544/2

610/4

646

687/2

 

224/1

544/3

610/5

649/1

687/4

 

225

546

610/6

653/10

687/5

 

233

547/1

610/7

653/11

738/20

 

234

548/1

610/8

653/16

738/3

 

235/1

564/1- část

618/2

653/17

738/31

 

235/4

569- část

618/4

653/6

754/7

 

235/5

570

618/5

653/7

756/1

 

235/6

571- část

619/4

653/8

756/2

 

236

572

619/4

656/1

756/3

 

247

600/13

620/1

656/10

760/1

 

252

600/3

620/10

656/2

 802

 

256/1- část

601/3

621/2

656/6- část

805/1

 

256/3

601/5

621/3

656/7

805/2

 

256/4

601/6

624/2

658/1

806/2

 

292/2

601/7

624/3

658/9

806/4

 

293/2

601/17

624/4

659/1

806/5

 

296

601/18

624/5

659/2

806/7

 

303/1

601/19

624/6

660/4

806/8

 

303/18

601/20

624/7

660/5

806/9

 

303/3

601/21

624/8

660/6

806/10

 

304

601/23

624/9

660/7

806/11

 

305/1

601/24

624/12

660/9

806/12

 


Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Mapový zákres zpoplatněných veřejných prostranství:

příloha k OZV č. 2.2011

[1]) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4]) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)

[6]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[7]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[8]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[9]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10]) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)

[11]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[12]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích