Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O B E C    O T V I C E

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

a vymezují prostory pro volné pobíhání

 

Zastupitelstvo obce Otvice se na svém zasedání dne 30.května 2011 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1)      Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství[1]):

a)      pes musí být veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu,

b)      u psů agresivních a špatně ovladatelných a u všech psů na akcích konaných na veřejných prostranstvích, na kterých je přítomen větší počet osob (např. shromáždění, kulturní, sportovní, reklamní akce), je pohyb psů povolen pouze při zachování pravidla dle písm. a) a s nasazeným náhubkem na jeho čelisti,

c)      zakazuje se výcvik psů,

d)     v případě, že musí být pes na přechodnou dobu ponechán na veřejném prostranství bez dohledu (např. při návštěve obchodu), je nutné jej uvázat k pevnému předmětu a nasadit náhubek na jeho čelisti, a to tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat měl takto uvázaný pes co nejmenší možnost dostat se s nimi do kontaktu.

2)      Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem[2]).

3)      Znečištění veřejného prostranství nebo neodstranění takového znečištění je přestupkem podle zvláštního zákona.[3])

4)      Další povinnosti chovatelů psů a osob uvedených v odst. 2 jsou upraveny zákony[4]).

 

Článek 2

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze  pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa, se vymezují prostory uvedené v příloze č. 1 a graficky znázorněné v mapové příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

 

 

Článek 3

Zákaz vstupu

 

Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže se zakazuje vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště uvedené v příloze č. 3 a graficky znázorněné v mapové příloze č. 4 této vyhlášky.

 

Článek 4

Výjimky

 

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy pokud vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolů[5]), dále na psy při výkonu záchranných prací a psy při doprovodu nevidomých osob.

 

Článek 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni  vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

......................................................

Milan Doksanský

místostarosta

Pavel Ašenbrener

 starosta

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         3.června 2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne:             ...............................

 


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

 

Prostory pro  volné pobíhání psů:

 

 

číslo    parcely

číslo     parcely

číslo     parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

540/1

540/4

541/1

542

543

544/1

545/1

546

 

 

 

 

642/1

642/11

642/17

642/18

642/19

642/27

678/4

679/1

680/5

 

 

 

72/9

689/1

 

 

 

 

175/3

175/4

735/1

735/2

735/3

735/5

737/1

737/2

737/3

738/7

738/8

738/9

762/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Příloha č.2

 

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

 

Seznam pozemků dětských hřišť:

 

 

číslo    parcely

číslo     parcely

číslo     parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

číslo    parcely

534/1

 

 

 

 

 

234

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Příloha č. 4

 

[1]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2]) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

[3]) § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“).

[4]) např. § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání („Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“) a § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání („Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“); § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů („Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“)

[5]) např. zákon č. 553/1991 o obecní policii, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn, zákon č. 555/1992 Sb. o vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů