Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Otvice o místním poplatku

Typ: ostatní
Od 1. 1. 2020
Poplatek za psa                0,- Kč / osobu / rok
Poplatek za svoz odpadů        500,- Kč / osobu / rok

Obecně závazná vyhláška

obce Otvice o místním poplatku

 

V průběhu roku 2019 byla v zastupitelstvu obce projednána problematika odpadového hospodářství. Vzhledem k narůstajícím cenám se posuzovalo stanovení nové výše poplatku za provoz systému nakládání s odpady. Z toho důvodu byla vydána nová Obecně závazná vyhláška obce Otvice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zároveň byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.

 

Od 1. 1. 2020

Poplatek za psa                                                         0,- Kč / osobu / rok

Poplatek za svoz odpadů                                           500,- Kč / osobu / rok

 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ nebo poukázat na bankovní účet obce:

č. účtu: 940 028 329/ 0800 , VS: číslo popisné

 

Jízdní řád odpadů a sběrný dvůr

 

Oblast nakládání s odpady v obci řeší Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o nakládání s odpady, ve které je jednoznačně určeno jaký odpad se ukládá ve sběrném dvoře a kdo má oprávnění, či povinnost, na sběrný dvůr tříděný odpad odložit. Obsluha sběrného dvora pak pouze dohlíží na to, zda občan má odkládaný odpad vytříděn podle zákona o odpadech, zda ho ukládá na správné místo, případně zváží tříděný odpad, na který se vztahují odměny vyplácené občanům, a nakonec veškerý příjem odpadů zaeviduje. Obsluha sběrného dvora nemá za povinnost odpad sama ukládat, či pomáhat v této práci občanům, kteří svůj odpad na sběrný dvůr přivezli. Obsluha má povinnost odmítnout převzetí nesprávně vytříděných odpadů, znečištěných odpadů, nebo odpadů, které zjevně nejsou odpadem z domácnosti, tedy např. odpadů z podnikatelské činnosti. Výjimku tvoří pouze případ, kdy osoba podnikající má s obcí smlouvu o zapojení do systému nakládání s odpady a za likvidaci těchto odpadů řádně platí veškeré náklady stanovené obcí.

 

Svozové dny

Svozový den je každý první pracovní den v týdnu (zpravidla pondělí)

Sváží se

- tříděný plastový odpad ve žlutých pytlích

- tříděný papírový odpad v modrých pytlích

- bio odpad v hnědých plastových nádobách v době od 1. dubna do 31. října

- zbytkový směsný komunální odpad v černých pytlích (odpad z domácností po vytřídění ostatních složek odpadů)

Do černých pytlů nepatří odpad ze zeleně, suť a tříděné odpady!!!.

Pytle s uvedenými odpady a pytle s vyšší váhou než 15 kg nebudou odvezeny!

 

Objemný odpad

Sváží se každou první sobotu, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen, listopad, v době od 08:00 hod. do 10:00 hod.

 

Sběrný dvůr odpadů

Na sběrný dvůr se odevzdávají všechny druhy tříděných odpadů, bioodpady, objemné odpady, suť v množství do stanoveného objemu a nebezpečné odpady z domácností. Vlastní přeprava.

 

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí a Středa                   14:00 hod. – 16:00 hod.

Sobota                                     09:00 hod. – 11:00 hod.

 

Odkládání odpadů u brány sběrného dvora je zakázáno a může být postihováno v řízení před přestupkovou komisí.

 

Odpad ze zeleně

Odpad ze zeleně, včetně vánočních stromků, je možné odkládat po celý rok do příslušných kontejnerů na sběrném dvoře.

Od nemovitostí se odváží drobný bio odpad uložený v hnědých bio nádobách v době od 1. dubna do 31. října

 

Ceník služeb a odměn v oblasti odpadů

1. Ceník služeb

Cena za uložení suti na sběrný dvůr                              1,- Kč / kg

(max. množství 1 m3 ročně na nemovitost)

Černé pytle na zbytkový odpad (balení po 20 ks)         100,- Kč / balení

Barevné pytle na tříděný odpad (balení po 25 ks)         50,- Kč / balení

 

2. Ceník odměn

Odměny za třídění odpadů se proplácí jedenkrát ročně za odevzdání tříděných odpadů na sběrný dvůr

- papír, železo                                                                                    1,- Kč/kg

- plast, nápojový karton                                                                   5,- Kč/kg

- sklo                                                                                                   0,50 Kč/kg

- kompletní elektropřístroj a lednice                                             20,- Kč/ks

 

Zásady v oblasti s odpady

1. Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

- protože zbytkový odpad po vytřídění se ukládá do černých pytlů a odváží se přímo od domů každé pondělí

- manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce, nutné třídit již v domácnostech

- není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady

- tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí až 10 x více

- třídění je povinností občana ze zákona o odpadech

- vytříděný odpad lze též ukládat do žlutých, či modrých pytlů a odložit jej ve sběrný den před dům

 

2. Nebezpečný odpad musí být oddělený od ostatních odpadů

- důvodem je, že likvidace nebezpečného odpadu probíhá jiným způsobem než likvidace ostatního odpadu

- zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad

- nevíte-li, o jaký odpad se jedná, považujte jej za nebezpečný

 

3. Stavební suť není odpadem z domácností

- na stavební suť se poplatek za odpady nevztahuje, proto všechny služby za likvidaci odpadu ze staveb hradí původce stavebního odpadu

- obec provozuje likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu

- každý si může likvidaci stavebního odpadu zajistit sám a na vlastní náklady

- stavební suť nepatří do silnic a na zasypávání děr, majitel stavby může být kdykoliv vyzván k předložení dokladů o likvidaci stavebního odpadu.

 

4. Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

- nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci

- nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí

- náklady na odvoz tříděných odpadů převyšují odměny za vytřídění odpadů, proto dovozem tříděných odpadů odjinud vytahujete peníze z naší společné kapsy

- podnikatelé s trvalým pobytem v obci likvidují odpad ze své činnosti samostatně, nemůžou odpad z podnikání odvážet na sběrný dvůr

- všechny odpady se evidují, nadměrné množství jednotlivých druhů odpadů musí občan zdůvodnit

 

5. Do kontejneru patří jen nadměrný odpad

- kontejner slouží na zbytkový odpad, který se nevejde do pytlů

- pro odvoz nadměrného odpadu slouží též sběrné soboty

- odložení většího množství nadměrného odpadu si vždy dohodněte s obsluhou sběrného dvora

- do kontejneru nepatří pytle s odpady

- do kontejneru na objemný odpad nepatří plasty, papír, kovové odpady ani suť

 

6. Na sběrný dvůr se nevozí zbytkový odpad v černých pytlích

- sběrný dvůr je provozován pro tříděný odpad

- přivézt zbytkový odpad v pytlích lze jen po dohodě s obsluhou dvora ve výjimečných případech, kdy občan nemohl odložit odpady před dům (dovolená, nemoc)

 

7. Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

- porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí postihován. Obec může být za porušení zákona též pokutována

- dle zákona je odpad odevzdáním od občana ve vlastnictví obce a obec smí předat odpad pouze osobě oprávněné s nakládáním s odpady (firmě s oprávněním)

- obec musí veškerý odpad evidovat, chybí-li evidované odpady, jsme sankcionováni

- chcete-li věc, kterou odevzdáváte na sběrný dvůr poskytnout pro další využití, oznamte to obsluze dvora. Věc nebude uložena na sběrný dvůr, ale na místo určené pro další využití.

 

8. Na sběrný dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství odpadů

- z provozních důvodů sběrného dvora lze přijmout pouze přiměřené množství tříděných odpadů

- přiměřeným množstvím odpadu je 100 kg, případně 1 m3

- velké množství překládaného odpadu na dvoře zabírá manipulační prostor a ztěžuje práci obsluze dvora i občanům

- přesahuje-li váš odpad přiměřené množství, které potřebujete odevzdat (byť v jednom ukazateli), domluvte si odvoz odpadu přímo od domu na obecním úřadu

 

9. Dodržujte provozní dobu sběrného dvora

- sběrný dvůr je otevřen 3x týdně, což považujeme za dostatečné, pro vaše pohodlí máme otevřeno i každou sobotu, dovozem odpadu mimo provozní dobu narušujete jinou práci, kterou je potřeba též udělat včas

- odložením odpadu před sběrný dvůr mimo pracovní dobu sběrného dvora porušujete vyhlášku a ztěžujete zaměstnancům práci

 

10. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora

- dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen obecně závaznou vyhláškou obce

- o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, který si plní své povinnosti

- při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem

- odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech

- před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu

- v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout

- udržujte na sběrném dvoře pořádek

- v případě připomínek se obraťte na obecní úřad, v případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit

- mějte na paměti, že porušení vyhlášky o nakládání s odpady může být postihováno a že veškeré náklady za likvidaci odpadu platíme společnou a nerozdílnou cenu v poplatku za odpad


Vytvořeno: 11. 12. 2019
Poslední aktualizace: 11. 12. 2019 09:17
Autor: