Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 15. řádného zasedání ZO Otvice dne 31.srpna 2020.

Z Á P I S

z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 31. srpna 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno:  9 členů  ZO - viz prezenční listina

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 9 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Rozpočtové opatření č. 2
  4. Řád veřejného pohřebiště obce Otvice
  5. Výběr dodavatele služeb – PD Vybudování kabin
  6. Pozemkové záležitosti

                    a) pronájem pozemku u čp. 42

                    b) prodej pozemku

                    c) záměr prodeje pozemku – SŽ

                    d) záměr prodeje pozemku

  e) záměr převodu pozemku – SPÚ

  f) záměr převodu pozemku – SŽ

  g) nákup pozemku – bod doplněný na jednání

  1. Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XV/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání.

Návrh programu byl schválen 9ti hlasy (9-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Vladimír Beran a pan Petr Laušman. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XV/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Vladimíra Berana a pana Petra Laušmana

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

3. Rozpočtové opatření č. 2

Paní starostka zastupitelům upřesnila důvody úpravy rozpočtu a uvedla, že v materiálech pro jednání ZO je důvodová zpráva s podrobným rozpisem změn rozpočtu. Na příjmové stránce je úprava daňových příjmů, příjmů z prodeje pozemků, obdrženého příspěvku od Ústeckého kraje a přislíbená dotace na rekonstrukci místní komunikace v Obchodní zóně. Na výdajové stránce se jedná zejména o přesuny investičních akcí do roku 2021, které nebylo možné v rámci kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu v naší obci v letošním roce realizovat. Přebytek vznikne dodatečným schválením již zamítnuté dotace z roku 2019 a obdržením příspěvku od Ústeckého kraje. Daňový pokles nás čeká hlavně v příštích letech, z toho důvodu bude obec pokračovat v úsporném režimu. Rozpočtové opatření navazuje na schválený rozpočet pro rok 2020. Navržené opatření upravuje rozpočet obce dle aktuální situace.

Usnesení XV/3 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2020 s celkovým zvýšením příjmů rozpočtu ve výši 3 905 tis. Kč a celkovým snížením výdajů rozpočtu ve výši 849 tis. Kč. Rozpočet po změnách je přijat jako přebytkový s celkovým přebytkem 5 954 tis. Kč, s tím, že 1 200 tis. Kč je splátka dlouhodobého úvěru.

Tabulka v samostatné příloze      

 

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

4. Řád veřejného pohřebiště obce Otvice

Na začátku roku 2020 obdržela obec upozornění na povinnost předložení Řádu veřejného pohřebiště. Obec Otvice měla zpracovaný tento řád z roku 2003, nicméně neměla zpracovaný hydrogeologický posudek, vyjádření Krajské hygienické stanice k tlecí době a následný souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení XV/4 :

Zastupitelstvo obce

vydává

Řád veřejného pohřebiště obce Otvice, který je v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

5. Výběr dodavatele služeb -PD vybudování kabin

Na obecní úřad byly doručeny celkem tři nabídky na akci „Vybudování kabin a zázemí na fotbalovém hřišti TJ Sokol Otvice“. Nabídku podala firma SM PROJEKT spol. s.r.o., Bohemia Arch spol. s.r.o. a firma SINGS projekční ateliér, s.r.o. Všechny nabídky splnily požadované náležitosti. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od společnosti SM PROJEKT spol. s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši 120.000,- Kč bez DPH. Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvoří přílohy - Seznam doručených a přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, projednávaná zakázka je zahrnuta do rozpočtu pro rok 2020, ale pravděpodobně bude přesunuta do roku 2021.

Usnesení XV/5 :

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené informace členů výběrové komise

b) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční služby „Vybudování kabin a zázemí na fotbalovém hřišti TJ Sokol Otvice - PD“ předloženou uchazečem SM PROJEKT spol. s.r.o. IČ: 25494741, ve výši 120.000,- Kč bez DPH

c) pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

6. Pozemkové záležitosti

a) pronájem pozemku u č.p. 42

Záměr pronájmu pozemku byl na minulém zasedání projednáván na základě žádosti nájemce bytu v objektu čp. 42. Jedná se o pronájem části pozemku, který bude oplocen jednoduchým drátěným plotem bez pevných základů do výšky max. 1m. Uvedené prostranství bude využíváno pro volný pohyb domácího zvířete. Smlouva bude uzavřena po dobu dvou let.

Usnesení XV/6a) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

pronájem části pozemku par. č. 232 v k.ú. Otvice o celkové výměře 120 m2 nájemci objektu čp. 42 panu M. H., bytem xxxxxxxx, za výši ročního nájemného 12,- Kč.

b) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní nájemní smlouvy.

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

b) prodej pozemku

Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků a v návaznosti na usnesení č. XIV/4e) ze dne 22. 6. 2020. Příjem z prodeje pozemků bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění prodeje.

Usnesení XV/6b) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

nabídku na odkup části pozemku par. č. 642/17 o výměře 451 m2 za kupní cenu 650,- Kč/m2

b) schvaluje

text kupní smlouvy mezi obcí Otvice a panem Ing. R. D., bytem Otvice, ul. xxxxxxxxx

c) pověřuje

starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

c) záměr prodeje pozemku

Jedná se o prodej části pozemku o výměře cca 19 m2 v rámci plánované stavby Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov. V rámci této stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku, železničního spodku, trakčního vedení, železničních přejezdů a mostních objektů, úpravě nástupišť a přístupových komunikací. Dále dojde k modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a k rekonstrukci budov zastávek Chomutov – město a Jirkov zastávka.  Záměr je projednáván na základě žádosti investora.

Usnesení XV/6c) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par. č. 677 v k.ú. Otvice. Podmínky prodeje budou sjednány individuálně s investorem stavby.

b) ukládá

starostovi obce zveřejnit záměr prodeje části pozemku.

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

d) záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků. K bodu proběhla rozsáhlá diskuze.

Usnesení XV/6d) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par. č. 72/63 v k.ú. Otvice, ostatní plocha o celkové výměře (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) za podmínek:

- min. cena musí činit 100,- Kč/m2

- prodej bude uskutečněn pouze vlastníku sousedních pozemků za účelem rozšíření zahrady

- nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje

b) ukládá

- starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemku a podmínky převodu

Usnesení bylo schváleno 6ti hlasy (6 pro – 0 proti - 3 se zdrželi, Laušman, Beneš, Rohla)

 

e) záměr převodu pozemku

Část pozemku je zastavěna chodníkem, na kterém je vybudováno bezbariérové místo pro přecházení v Obchodní zóně. V rámci této investiční akce byla uzavřena nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem, na základě které bude obec žádat o bezúplatný převod. Dořešení majetkových vztahů je nutné před zápisem do katastru, jedná se o cca 3 m2.  

Usnesení XV/6e) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr převodu části pozemku par. č. 659/1 v k.ú. Otvice, druh pozemku trvalý travní porost

b) pověřuje

starostu obce k podání žádosti o bezúplatný převod pozemku a následnému uzavření smlouvy

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

f) záměr převodu pozemku

Část pozemku je zastavěna chodníkem, na kterém je vybudováno bezbariérové místo pro přecházení v Obchodní zóně. V rámci této investiční akce byla uzavřena nájemní smlouva se Správou železnic, na základě které bude obec žádat o bezúplatný převod. Dořešení majetkových vztahů je nutné před zápisem do katastru, jedná se o cca 8 m2.  

Usnesení XV/6f) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr převodu části pozemku par. č. 807/4 v k.ú. Otvice, druh pozemku ostatní plocha

b) pověřuje

starostu obce k podání žádosti o bezúplatný převod pozemku a následnému uzavření smlouvy

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

g) nákup pozemku – bod doplněn na jednání

Dle územního plánu se jedná o pozemek vedený jako veřejné prostranství – komunikační koridory a shromažďovací plochy. Jedná se o část cesty, která navazuje na ulici Školní a nachází se na pozemku soukromého vlastníka.

Odchod Lea Novotná 18.13 hodin (Příchod 18.15 hodin)

Usnesení XV/6g) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

koupi části pozemku (komunikace) par. č. 756/3, ostatní plocha o výměře cca 135 m2 (dle budoucího geometrického plánu) od vlastníka na LV č. 310 v k.ú. Otvice za cenu 500,- Kč/m2.

b) pověřuje

starostu obce k přípravě a podpisu kupní smlouvy.

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, Novotná Lea)

 

7. Diskuze

Slovo si vzala paní starostka a seznámila zastupitele s novinkami z uplynulého období.

Na konci července proběhla schůzka se zástupkyní společnosti DAS. Paní starostka představila zastupitelům nabídku této společnosti. Jedná se o Pojištění právní ochrany pro města a obce. Na další zasedání bude přizvána také zástupkyně společnosti DAS, aby mohla zodpovědět případné dotazy zastupitelů. Poté by obec mohla se společností uzavřít smlouvu.

Další informace byly ohledně obnovení provozu místního obchodu, o náhradní výsadbě, která proběhne na podzim, o obnovení a čištění odpadních struh, nebo také o objednané studii, která bude představovat návrh řešení pro parkování v Nové a Kozí ulici (k tomuto projektu bude následně svoláno veřejné projednání). Pan Beneš se dotazoval, kdo a za jakých podmínek dostal povolení k vybudování parkovacího stání v ulici Nová a Kozí.

Dále byla podána informace o investičních akcích. Letos proběhne doplnění a přemístění lampy VO v Jirkovské ulici a oplocení dětského hřiště, které se nachází u fotbalového hřiště. Podle dodavatelů a našich finančních možností bude navazovat Rekonstrukce místní komunikace v Obchodní zóně – III. etapa – Vybudování veřejného osvětlení a připraví se výběrové řízení na Rekonstrukci ulice U kolejí – realizace jaro 2021.

Pan Laušman upozornil na černou skládku u zahrádkářské kolonie v ulici U hřiště a pan Beran doporučil pořezat keře v zatáčce u kulturního domu, které brání bezpečnému výhledu. Dále také proběhla diskuze ohledně louže na komunikaci u prodejny SIKO v obchodní zóně. Tento problém přetrvává již delší dobu, bohužel se ho zatím nepodařilo vyřešit. Na místě byli několikrát zaměstnanci obce, dále hasiči z Jirkova a v současné době obec spolupracuje se společností SčVK.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.09 hodin

 

 

Ověřovatelé:                     Vladimír Beran

                                             Petr Laušman                                  

 

                                  

Martin Kolomazník                                                                            Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                                                                          starostka obce

Vyvěšeno: 7. 9. 2020

Datum sejmutí: 23. 9. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět