Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis ze 14. řádného jednání ZO Otvice dne 22. června 2020

Z Á P I S

ze 14. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 22. června 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno: 8 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluveni: Roman Rohla

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele a zároveň představila novou kolegyni Hanu Liškovou, která bude pracovat jako referent investic a majetku. Dále paní starostka konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 8 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Informace o závěrečném účtu obce za rok 2019
  4. Pozemkové záležitosti

a) prodej pozemku

b) pacht pozemku

c) věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s.

d) věcné břemeno – přípojky k RD

e) záměr prodeje pozemku 

f) záměr prodeje pozemku - bod doplněný na zastupitelstvu   

g) záměr pronájmu pozemku - bod doplněný na zastupitelstvu   

        5.  Různé

a) Schválení závěrečného účtu DSO za rok 2019           

        6.  Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XIV/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání.

Návrh programu byl schválen 8mi hlasy (8-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jindřich Tomášek a pan Petr Laušman. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XIV/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Jindřicha Tomáška a pana Petra Laušmana

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

3. Informace o závěrečném účtu obce za rok 2019

Závěrečný účet obce byl projednán ve finančním výboru dne 1. 6. 2020 a zveřejněn na úřední desce dne 2. 6. 2019.

Předseda finančního výboru sdělil, že výbor bere na vědomí Závěrečný účet obce a doporučuje jej zastupitelstvu obce ke schválení.

Usnesení XIV/3 :

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

hospodaření obce za rok 2019 a závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

4. Pozemkové záležitosti

a) Elektroservis Aleš Krpelán spol. s r.o. je majitelem sousedního pozemku par. č. 685/1, na kterém by v budoucnu měla vzniknout nová zástavba rodinných domů. Přístup k obecnímu pozemku par. č. 684/2 je v současné době pouze přes pozemek výše uvedené společnosti a v budoucnu by měl sloužit jako příjezd k nové zástavbě. S tímto záměrem bylo zastupitelstvo seznámeno na minulém zasedání. Příjem z prodeje pozemků bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění prodeje.

Usnesení XIV/4a) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

nabídku na odkup pozemku par. č. 684/2 o celkové výměře 667 m2 za kupní cenu 250,- Kč/m2

b) schvaluje

text kupní smlouvy mezi obcí Otvice a společností Elektroservis Aleš Krpelán spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1077/84

c) pověřuje

starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

b) Na obecní úřad byla doručena žádost pana M. M. na pronájem pozemků par. č. 555, 552/1 a 649/1 v  k.ú. Otvice, pozemky 555 a 552/1 sousedí s pozemky žadatele. Pozemek par. č. 649/1 se nachází mimo zastavěné území obce. Záměr propachtování pozemku byl vyvěšen na úřední desce dne 19. 5. 2020. K bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Pan Tomášek se dotazoval na ceny pachtu za m2 ostatních pachtýřů, kteří mají uzavřené smlouvy s obcí. Navrhovaná cena byla 0,50 Kč/m2. Tato částka byla schválena v zastupitelstvu s účinností od 1. 1. 2017 pro pozemky užívané mimo zastavitelné území obce pro zemědělské účely za m2 a rok. Zastupitelé hlasovali o protinávrhu a dohodli se na ceně pachtu 0,10 Kč/m2.

Usnesení XIV/4b) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

pronájem - pacht pozemků par. č. 555, 552/1 a 649/1 v k.ú. Otvice o celkové výměře 8 488 m2 pro účely zemědělské činnosti pachtýřovi panu M. M., bytem xxxxxxxxxx, za výši ročního nájemného 849,- Kč

b) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní pachtovní smlouvy.

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

c) Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti a navazuje na usnesení č. XXVII/3c) ze dne 4. 12. 2017. V původní smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byl dotčen pouze pozemek par. č. 806/18 v k.ú. Otvice. Při realizaci stavby byl dotčen také pozemek par. č. 806/4 v k.ú. Otvice. Smlouva o zřízení věcného břemene zahrnuje oba pozemky, zároveň dochází ke změně výše jednorázové náhrady. Příjem z náhrady věcného břemene bude příjmem rozpočtu v daném roce uskutečnění stavby. Jedná se o chodník v obchodní zóně.

Usnesení XIV/4c) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 806/18 a 806/4 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je umístění, provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy, provádění obnovy, výměny a modernizace, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

b) pověřuje

starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-4000161/VB/1 

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

d) Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti paní A. H. Jedná se o budoucí připojení nového RD v ulici U kolejí. Paní A. H. byla vyčleněna z hlasování.

Usnesení XIV/4d) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 66/1 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby paní A. H., bytem xxxxxxxxxxxxxxx.

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby paní A. H., bytem xxxxxx za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

místostarostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-1se zdržel)

e) Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků. Bod je projednáván v návaznosti na usnesení č. XIII/g) a XIII/h) ze dne 27. 4. 2020. Jedná se o část pozemku v ulici Šípková. Zastupitelé jednali o ceně daného pozemku, na který byl vypracován znalecký posudek, z něhož vyplývá cena obvyklá a cena tržní. Zastupitelé se dohodli na částce 650,- Kč/m2. Částka za prodej bude příjmem do rozpočtu obce v daném roce.

Usnesení XIV/4e):

Zastupitelstvo obce

a) ruší

usnesení č. XIII/g) a XIII/h) ze dne 27. 4. 2020. 

b) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par. č. 642/17 v k.ú. Otvice, orná půda o celkové výměře 451 m2 za podmínek:

- min. cena musí činit 650,-Kč/m2

- prodej bude uskutečněn pouze vlastníku pozemku par. č. 642/101 za účelem rozšíření zahrady

- nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje

c) ukládá

- starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemku a podmínky převodu

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

f) Záměr prodeje pozemku par č. 642/17 v k.ú. Otvice byl projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků. Jedná se o část pozemku v ulici Šípková, která je zatížena ochranným a bezpečnostním pásmem plynovodu. Zastupitelé se dohodli na částce 500,- Kč/m2. Částka za prodej bude příjmem do rozpočtu obce v daném roce.

Usnesení XIV/4f) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par č. 642/17 v k.ú. Otvice, orná půda o celkové výměře (výměry budou upřesněny geometrickým plánem) za podmínek:

- min. cena musí činit 500,- Kč/m2

- prodej bude uskutečněn pouze vlastníku pozemku par. č. 642/102 za účelem rozšíření zahrady

- nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje

b) ukládá

- starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemku a podmínky převodu

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

g) Záměr pronájmu pozemku byl projednáván na základě žádosti nájemce bytu v objektu čp. 42. Jedná se o pronájem části pozemku, který bude oplocen jednoduchým drátěným plotem bez pevných základů do výšky max. 1m za cenu 0,10Kč/m2. Rozsah oplocení bude s nájemcem konzultován. Uvedené prostranství bude využíváno pro volný pohyb domácího zvířete. Smlouva bude uzavřena po dobu dvou let.

Usnesení XIV/4g) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr pronájmu části pozemku par. č. 232 v k.ú. Otvice o výměře (výměry budou upřesněny dle skutečnosti) za podmínek:

- pronájem bude uskutečněn pouze nájemcům objektu č.p. 42 

- výše ročního nájemného 0,10 Kč/m2.

b) ukládá

starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu pozemku

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

5. Různé

a) Zastupitelům byl předložen k nahlédnutí Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2019

Usnesení XIV/5a) :

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

6. Diskuze

Paní starostka zmínila probíhající práce v obci, úpravy příjezdové cesty ze strany Zaječic a přípravu nového hřbitovního řádu. Dále informovala zastupitele ohledně žádostí o dotace a úpravy povrchu cyklostezky po stavbě plynovodu NET4GAS. Pan Tomášek pozval všechny přítomné na podzimní koncert Ó SVĚTLO ZROZENÉ – hudba anglické renesance v kostele sv. Barbory v termínu 17. 9. 2020 od 19.00 hodin. 

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.40 hodin

 

 

Ověřovatelé:           Jindřich Tomášek

                                   Petr Laušman                    

 

                                 

Martin Kolomazník                                                                            Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                                                             starostka obce

Vyvěšeno: 29. 6. 2020

Datum sejmutí: 15. 7. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět