Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis ze 16. řádného jednání ZO Otvice dne 5.10.2020

Z Á P I S

z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 5. října 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno:   7 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluven:  Petr Laušman

Neomluven: Roman Rohla

Host: p. Veselá – zástupce D.A.S.

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 7 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Pojištění právní ochrany – D.A.S
  4. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Otvice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  5. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Otvice č. 2/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
  6. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
  7. Pozemkové záležitosti

- věcné břemeno – přípojka splaškové kanalizace

- věcné břemeno – vodovodní přípojka

- převod pozemku – SPÚ

- záměr prodeje pozemku pro rozšíření zahradního domku

- převod pozemku – SŽ – bod doplněný na jednání

              8.    Různé

                     - pronájem kulturního domu - 2020

                     - pronájem kulturního domu - 2021

               9.    Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XVI/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání.

Návrh programu byl schválen 7mi hlasy (7-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Lea Novotná a pan Jindřich Tomášek. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XVI/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání paní Leu Novotnou a pana Jindřicha Tomáška

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

3. Pojištění právní ochrany – D.A.S

Paní starostka předala slovo zástupkyni společnosti D.A.S., paní Veselé. Paní Veselá představila zastupitelům nabízené pojištění právní ochrany a zodpověděla podané dotazy. Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvořily přílohy. Na zastupitelích, bude rozhodnutí, zda uzavřít pojištění právní ochrany ve výši sporné částky pro případ do 1 mil. Kč, 5 mil. Kč nebo 10 mil. Kč. Součástí smlouvy bude také pojištění osobního automobilu, multikáry a traktoru.

Usnesení XVI/3 :

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

předložené informace o pojištění právní ochrany

b) pověřuje

starostu obce k uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany ve výši sporné částky pro případ do 1.000 000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Otvice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec Otvice má celkem šest vydaných Obecně závazných vyhlášek. Vyhlášky, kterých se tento bod týká, jsou z roku 2011. Z toho důvodu byla nutná jejich aktualizace. Sazby ani osvobození od poplatků se nemění. V příloze č. 1 došlo ke změně pozemků, které bylo nutné upravit dle skutečnosti. Nové znění vyhlášky je zpracováno dle metodických doporučení Ministerstva vnitra a bylo konzultováno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Vydáním nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zároveň dochází ke zrušení původní vyhlášky z roku 2011 a vyhlášky č. 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání.

Usnesení XVI/4 :

Zastupitelstvo obce

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Otvice č. 2/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Otvice je z roku 2008. Z toho důvodu byla nutná její aktualizace. Koeficienty se oproti původní vyhlášce nemění. Nové znění vyhlášky je zpracováno dle metodických doporučení Ministerstva vnitra a bylo konzultováno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.

Vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věci vydané zastupitelstvem do 30. září nabývají účinnosti 1. 1. následujícího roku. Vzhledem k tomu, že je tato vyhláška bodem na programu jednání dne 5. 10. 2020, nabude účinnosti až 1. 1. 2022.

Usnesení XVI/5 :

Zastupitelstvo obce

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

6. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

Obec Otvice uzavřela dne 1. 9. 2020 Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko. Dne 15. 9. 2020 se konala úvodní schůzka, v rámci které proběhlo určení konkrétní osoby, která bude zajišťovat dodržení plánu implementace GDPR, dále kontrola stavu fyzického zabezpečení písemností, poučení zaměstnanců o ochraně osobních údajů, doporučení vytvoření nového dokumentu pro práci s osobními údaji (Základní pravidla), konzultace ohledně zveřejňování osobních údajů na webových stránkách, informování občanů o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím webových stránek a další. Implementaci GDPR do praxe obecního úřadu v Otvicích bude zajišťovat starostka obce. Informace byly řádně zveřejněny na webových stránkách obce a proběhla také evidence razítek, klíčů a přístupů k základním registrům.

Usnesení XVI/6 :

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

7. Pozemkové záležitosti

a) věcné břemeno - přípojka splaškové kanalizace

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana D. S. Jedná se o připojení RD v ulici Polní. Provedení stavby kanalizační přípojky pro rodinný dům čp. 237 bylo zastupitelstvem schváleno dne 14. 5. 2014, nicméně součástí usnesení nebylo zřízení věcného břemene.

Odchod paní Novotná 18.22 hodin.

Usnesení XVI/7a) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 175/1 a 743/2 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana D. S., trvale bytem, xxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem D. S., trvale bytem, xxxxxxxxx, za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek.

Usnesení bylo schváleno 6ti hlasy (6-0-1 se zdržel Novotná Lea)

Příchod paní Novotná 18.24 hodin

 

b) věcné břemeno – vodovodní přípojka

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana P. P. Jedná se o budoucí připojení nového RD v ulici Luční.

Usnesení XVI/7b) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 467/26 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky, ve prospěch investora stavby pana P. P., trvale bytem, xxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem P. P., trvale bytem, xxxxxxx, za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

c) převod pozemku - SPÚ

Část pozemku je zastavěna chodníkem, na kterém je vybudováno bezbariérové místo pro přecházení v Obchodní zóně. V rámci této investiční akce byla uzavřena nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem, na základě které obec požádala o bezúplatný převod. Dořešení majetkových vztahů je nutné před zápisem do katastru.

Usnesení XVI/7c) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

bezúplatný převod pozemku par. č. 658/11 o výměře 3 m2 v k.ú. Otvice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Otvice

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

d) záměr prodeje pozemku pro rozšíření zahradního domku

Jedná se o standardní prodej pozemku pro výstavbu, nebo rozšíření stavby zahradního domku. Záměr je projednáván na základě žádosti vlastníka sousedícího zahradního domku.

Usnesení XVI/7d) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

záměr prodeje části pozemku par. č. 618/6 v k.ú. Otvice o max. výměře 5 m2. Na prodej bude část pozemku sousedící s pozemkem par. č 618/49 v k.ú. Otvice za podmínek:

- min. cena musí činit 500,- Kč/m2

- prodej bude uskutečněn pouze vlastníku pozemku par. č. 618/49 za účelem rozšíření zahradního domku.

- nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje

b) ukládá

starostovi obce zveřejnit záměr prodeje pozemku a podmínky převodu

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

e) převod pozemku – SŽ

Část pozemku je zastavěna chodníkem, na kterém je vybudováno bezbariérové místo pro přecházení v Obchodní zóně. V rámci této investiční akce byla uzavřena nájemní smlouva se Správou železnic, na základě které obec požádala o bezúplatný převod. Dořešení majetkových vztahů je nutné před zápisem do katastru.

Usnesení XVI/7e) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

bezúplatný převod části pozemku par. č. 807/4 v k.ú. Otvice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Otvice

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

8. Různé

a) Žádost o pronájem kulturního domu

Na obecní úřad byla podána žádost pana Z. S. o pronájem kulturního domu za účelem konání svatby dne 17. 10. 2020. Sleva 50 % je poskytnuta při pronájmu osobě pořádající osobní oslavu při významném jubileu (např. svatba, kulaté narozeniny 50 a více let, oslava mimořádného osobního úspěchu apod.). Obecní akce, která měla v kulturním domě dne 17. 10. 2020 probíhat, byla z důvodu zpřísňování opatření pro konání kulturních akcí zrušena.

Usnesení XVI/8a) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

pronájem kulturního domu panu Z. S. trv. bytem xxxxxxx, dne 17. 10. 2020 za účelem konání svatby. Cena pronájmu za víkend činí 5 000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

b) Žádost o pronájem kulturního domu

Na obecní úřad byla podána žádost pana M. M. o pronájem kulturního domu za účelem konání svatby dne 19. 6. 2021. Sleva 50 % je poskytnuta při pronájmu osobě pořádající osobní oslavu při významném jubileu (např. svatba, kulaté narozeniny 50 a více let, oslava mimořádného osobního úspěchu apod.).

Usnesení XVI/8b) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

pronájem kulturního domu panu M. M., trv. bytem xxxxxxxxxx, dne 19. 6. 2021 za účelem konání svatby. Cena pronájmu za víkend činí 5 000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

9. Diskuze

Paní starostka otevřela diskuzi nepříjemnou zprávou o tom, že je obec nucena reklamovat některé části nově vybudované komunikace v ulici Obchodní zóna v Otvicích.

Pan Tomášek poděkoval zastupitelům obce za finanční dar poskytnutý na koncert v kostele sv. Barbory, který se uskutečnil 17. září 2020.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.56 hodin.

 

 

Ověřovatelé:              Lea Novotná

 

                                    Jindřich Tomášek                                 

 

                                                               

Martin Kolomazník                                                                            Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                                                                          starostka obce

Vyvěšeno: 15. 10. 2020

Datum sejmutí: 31. 10. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět