Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podmínky pro ukládání inženýrských sítí pod komunikace

Typ: ostatní
Důležité informace pro stavebníky pro realizaci ukládání inženýrských sítí pod chodníky a místní komunikace

Podmínky pro ukládání inženýrských sítí pod komunikaci

 

Oddíl A) Protlaky pod komunikacemi

Oddíl B) Překopy komunikací

 

Oddíl A) Podmínky pro provádění protlaků pod komunikacemi

Dokladová část

 

- Stavebník před realizací svého záměru požádá o stanovisko správce komunikace a majitele pozemku, do kterého mají být inženýrské sítě uloženy (tj. obec Otvice). Stavebník podá žádost na obecní úřad s jednoduchým popisem stavebního záměru a situačním plánkem s vyznačením stávajících inženýrských sítí a s vyznačením základních směrů nově ukládaných inženýrských sítí včetně umístění startovacích jam pro realizaci protlaků. O podmínkách zásahu do majetku obce rozhoduje Zastupitelstvo obce Otvice na svém nejbližším zasedání, zpravidla do tří měsíců od podání žádosti.

 

- Vlastník pozemku a správce komunikace stanoví pro realizaci stavby pro stavebníka závazné podmínky pro realizaci záměru. O těchto podmínkách musí být sepsána písemná smlouva o rozsahu zásahu do majetku obce, o závazných termínech pro realizaci, způsobu ochrany průtočnosti dešťových vod a ochrany ostatního majetku obce, příp. dle individuálních podmínek způsob náhrad případných škod na majetku obce. Zároveň ve smlouvě budou sjednány podmínky pro zřízení budoucího věcného břemene služebnosti.

Vlastník pozemku má právo vyžadovat k zajištění ochrany majetku obce složení kauce v rozsahu 1.000,- Kč za každý dotčený m2 chodníku a 1.500,- Kč za každý dotčený m2 silniční komunikace. Kauce bude při splnění všech podmínek vrácena bezprostředně po předání pozemku a dotčených staveb obci. V případě nesplnění podmínek, tj. znemožnění kontroly nepoškození ostatních podzemních staveb v majetku obce a znemožnění kontroly podkladových vrstev chodníků a komunikací v průběhu realizace stavby, bude kauce ponechána pro řešení případných škod vyplývajících ze záruční doby po dobu 36 měsíců po dokončení stavebních prací.

            Jednorázové náhrady za umožnění zřízení věcného břemene činí 500,- Kč za každý dotčený pozemek + 30,- Kč za každý načatý m2 plochy věcného břemene + příslušná sazba DPH. Geometrický plán pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene si stavebník zajišťuje sám na své náklady a je povinen uhradit při podpisu smlouvy i náklady na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouvy s fyzickými osobami nepodnikajícími vypracuje obecní úřad bezplatně. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby musí zaplatit za přípravu smlouvy částku ve výši 500,- Kč, případně si zpracují návrh smlouvy na svůj náklad sami.

 

- Stavebník po zajištění všech potřebných podkladů musí požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací - uložení sítí pod silniční komunikaci. Povolení se vydává ve správním řízení a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Pro rozhodnutí u místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad v Otvicích, pro rozhodnutí v ulicích Jirkovské a Chomutovské ul. je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Chomutova.

           

- Po uzavření písemné dohody o podmínkách zásahu do majetku obce a podmínkách zřízení věcného břemene služebnosti a vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – uložení sítí pod komunikaci, musí stavebník svůj stavební záměr řádně projednat na příslušných úřadech a zahájit stavbu může až po obdržení příslušných povolení a souhlasů.

           

           

Realizační část

 

- Stavebník musí ohlásit na Obecní úřad Otvice úřad zahájení stavebních prací v předstihu dle termínů stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace a splnit podmínky vydané v rozhodnutí.

 

            - Stavebník dále ohlásí na obecní úřad nutný rozsah záboru veřejného prostranství s termínem zahájení prací a předpokládaným koncem stavebních prací. Zábor veřejného prostranství je zpoplatněn dle platné obecně závazné vyhlášky. Stavebníku je zpravidla umožněno prvních 14 dní stavby osvobození záboru veřejného prostranství od poplatku.

 

- Zahájit stavební práce může stavebník až po písemném převzetí pozemku dotčeného stavbou, ve kterém bude popsán stav pozemku a staveb na něm, příp. bude stav zdokumentován fotografiemi, či videem. K protokolu o převzetí pozemku doloží stavebník vyjádření vlastníků dotčených stávajících inženýrských sítí se stanovenými podmínkami pro realizaci nově uložených inženýrských sítí.

 

- V průběhu realizace musí stavebník plnit podmínky stanovené v písemné dohodě s majitelem pozemku a správcem komunikace a to zejména v rozsahu umožnění kontroly stavby po provedení výkopových prací (stav podzemních sítí veřejného osvětlení, potrubí dešťových kanalizací apod.), umožnění kontroly hutnění při záhozu jam.

 

            - Po dokončení stavebních prací a úprav pozemku musí stavebník předat pozemek a stavby v majetku obce zpět do užívání a o předání se musí učinit písemný záznam, příp. stav zdokumentovat fotografiemi, či videem.

 

- Bez splnění všech náležitostí, nebo případného vypořádání škod, nelze stavebníku vydat souhlas s užíváním realizované stavby.

 

Oddíl B) Podmínky pro realizaci překopů komunikací

 

Dokladová část

 

- Stavebník před realizací svého záměru požádá správce komunikace a majitele pozemku, do kterého mají být inženýrské sítě uloženy o stanovisko (tj. obec Otvice). Stavebník podá žádost na obecní úřad s jednoduchým popisem stavebního záměru a situačním plánkem s vyznačením stávajících inženýrských sítí a s vyznačením základních směrů ukládaných inženýrských sítí včetně odůvodnění nemožnosti provedení protlaků. O podmínkách zásahu do majetku obce rozhoduje Zastupitelstvo obce Otvice na svém nejbližším zasedání, zpravidla do tří měsíců od podání žádosti.

 

- Vlastník pozemku a správce komunikace stanoví pro realizaci stavby pro stavebníka závazné podmínky pro realizaci záměru. O těchto podmínkách musí být sepsána písemná smlouva o rozsahu zásahu do majetku obce, o závazných termínech pro realizaci, způsobu ochrany průtočnosti dešťových vod a ochrany ostatního majetku obce, příp. dle individuálních podmínek způsob náhrad případných škod na majetku obce. Zároveň ve smlouvě budou sjednány podmínky pro zřízení budoucího věcného břemene služebnosti.

Vlastník pozemku má právo vyžadovat k zajištění ochrany majetku obce složení kauce v rozsahu 1.000,- Kč za každý dotčený m2 chodníku a 1.500,- Kč za každý dotčený m2 silniční komunikace. Kauce bude při splnění všech podmínek vrácena bezprostředně po předání pozemku a dotčených staveb obci. V případě nesplnění podmínek, tj. znemožnění kontroly nepoškození ostatních podzemních staveb v majetku obce a znemožnění kontroly podkladových vrstev chodníků a komunikací v průběhu realizace stavby, bude kauce ponechána pro řešení případných škod vyplývajících ze záruční doby po dobu 36 měsíců po dokončení stavebních prací.

            Jednorázové náhrady za umožnění zřízení věcného břemene činí 500,- Kč za každý dotčený pozemek + 30,- Kč za každý načatý m2 plochy věcného břemene + příslušná sazba DPH. Geometrický plán pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene si stavebník zajišťuje sám na své náklady a je povinen uhradit při podpisu smlouvy i náklady na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouvy s fyzickými osobami nepodnikajícími vypracuje obecní úřad bezplatně. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby musí zaplatit za přípravu smlouvy částku ve výši 500,- Kč, případně si zpracují návrh smlouvy na svůj náklad sami.

 

- Stavebník po zajištění všech potřebných podkladů musí požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací - uložení sítí pod silniční komunikaci. Povolení se vydává ve správním řízení a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Pro rozhodnutí u místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad v Otvicích, pro rozhodnutí v ulicích Jirkovské a Chomutovské ul. je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Chomutova.

           

- Po uzavření písemné dohody o podmínkách zásahu do majetku obce a podmínkách zřízení věcného břemene služebnosti a vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – uložení sítí pod komunikaci, musí stavebník svůj stavební záměr řádně projednat na příslušných úřadech a zahájit stavbu může až po obdržení příslušných povolení a souhlasů

           

           

Realizační část

 

- Stavebník dále musí dle podmínek stanovených v povolení uložení sítí pod pozemní komunikace požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací – povolení k překopu komunikace. K této žádosti je povinen stavebník doložit stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR ke stanovení dočasného dopravního značení, příp. ke stanovení objízdné trasy, včetně jejího označení. Povolení se vydává ve správním řízení a je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Pro rozhodnutí u místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad v Otvicích, pro rozhodnutí v ulicích Jirkovské a Chomutovské ul. je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Chomutova.

 

- Stavebník dále ohlásí na obecní úřad nutný rozsah záboru veřejného prostranství s termínem zahájení prací a předpokládaným koncem stavebních prací. Zábor veřejného prostranství je zpoplatněn dle platné obecně závazné vyhlášky. Stavebníku je zpravidla umožněno prvních 14 dní stavby osvobození záboru veřejného prostranství od poplatku.

 

- Stavebník musí ohlásit na Obecní úřad Otvice úřad zahájení stavebních prací v předstihu dle termínů stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace a splnit podmínky vydané v rozhodnutí.

 

- Zahájit stavební práce může stavebník až po písemném převzetí pozemku dotčeného stavbou, ve kterém bude popsán stav pozemku a staveb na něm, příp. bude stav zdokumentován fotografiemi, či videem.

K protokolu o převzetí pozemku doloží stavebník vyjádření vlastníků dotčených stávajících inženýrských sítí se stanovenými podmínkami pro realizaci nově uložených inženýrských sítí.

 

- Při záhozu výkopku pod silniční komunikací musí stavebník na pláni provést a doložit správci komunikace zkoušku pevnosti s minimální únosností podloží 45 MPa a vyšší. Následně je povinen stavebník dodržet původní skladbu podkladových vrstev komunikace.

 

- V průběhu realizace musí stavebník plnit podmínky stanovené v písemné dohodě s majitelem pozemku a správcem komunikace a to zejména v rozsahu umožnění kontroly stavby po provedení výkopových prací (stav podzemních sítí veřejného osvětlení, potrubí dešťových kanalizací apod.), umožnění kontroly hutnění při záhozu jam.

 

- Po dokončení stavebních prací a úprav pozemku musí stavebník předat pozemek a stavby v majetku obce zpět do užívání a o předání se musí učinit písemný záznam, příp. stav zdokumentovat fotografiemi, či videem.

 

- Bez splnění všech náležitostí, nebo případného vypořádání škod, nelze stavebníku vydat souhlas s užíváním realizované stavby.

 

 

 

Upozornění:

Tyto podmínky pro zásah do pozemních komunikací při provádění stavebních prací jsou základními podmínkami, které obec Otvice vyžaduje pro provádění stavebních prací. To nevylučuje stanovení případných dalších podmínek podle konkrétní situace dle rozsahu a složitosti předpokládaného stavebního záměru.

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 9. 2017
Poslední aktualizace: 13. 9. 2017 9:15
Autor: Správce Webu