Navigace

Obsah

 

 

Obec Otvice

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

 

Řád veřejného pohřebiště obce Otvice

 

 1. Zastupitelstvo obce Otvice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších přepisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce dne 31. 8. 2020 pod číslem usnesení XV/4.

 

 

 1. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí nad Labem ze dne 2. 7. 2020 vydaného pod č. j. KUUK/106900/2020

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

 

 1. Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebiště obce Otvice a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v soulad se zákonem o pohřebnictví.

 

 1. Vysvětlení pojmů:

 

 1. Veřejné pohřebiště – pohřebiště
 2. Řáde veřejného pohřebiště – Řád
 3. Provozovatel veřejného pohřebiště – vykonávající provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18, odst. 2 zákona, dále jen provozovatel, viz. článek 5 Řádu

 

 1. Provozovatelem i správcem pohřebiště je obec Otvice, IČ 00262064, se sídlem: Školní 95,431 11 Otvice, zastoupené starostkou obce Anetou Hutyrovou.

 

 

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

 

 1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v obci Otvice v k.ú. Otvice, na parcele číslo: 764, jehož součástí jsou:

 

 1. Místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
 2. Místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 3. Místo pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
 4. Místa pro ukládání uren s lidskými ostatky v kolumbáriích

 

 1. Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeni oplocením (štuková zeď).

 

 1. Řád je závazný pro obec a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem obce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

 

 1. Na pohřebišti jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
 1. Nájem hrobového místa

 

 1. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. KHSUL 329810/2020 je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 10 let s možností pohřbívání do standardních hrobů hlubockých jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku vypracovaného Geologickými službami s.r.o. v květnu 2020.

 

 1. Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen se souhlasem obce Otvice.

 

 

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,

způsob a pravidla užívání zařízení

 

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné:

od 1. října do 31. března v době od 8.00 do 17.00 hodin

od 1. dubna do 30. září v době od 7.00 do 19.00 hodin

 

 1. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

 

 1. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

 

 1. Dětem do 10 let věk je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

 

 1. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

 

 1. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, koloběžkách, apod.

 

 1. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

 1. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

 

 1. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Obec může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo zakázat.
 2. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutné toto opatření respektovat.

 

 1. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

 

 1. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád.

 

 1. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy s vědomím obce, je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.

 

 

Článek 5

Správce pohřebiště a jeho povinnosti

 

 1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto zveřejněným Řádem a zvláštními právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování apod.).

 

 1. Všem osobám/zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.

 

 1. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

 

 1. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků). Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

 

 1. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

 

 1. V případě rušení pohřebiště správce postupuje dle § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnost splnit veškerou informační povinnost.

 

 1. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit/označit schématickým plánkem, číselně označit a vyčistit). Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.

 

 1. Zabezpečovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu provádět údržbu cest a chodníků, opravovat oplocení, společná zařízení a inženýrské sítě v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště.

 

 1. Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidace všech odpadů z pohřebiště.

 

 1. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst a vyhrazených ploch.

 

 1. Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

 

 1. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

 

 1. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

 

 

Článek 6

Užívání hrobového místa

 

 1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem/provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem, která vydává obec Otvice a tvoří přílohu č. 1 tohoto Řádu.

 

 1. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví.
 1. jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí,
 2. záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,
 3. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
 4. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku,
 5. údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,
 6. dále případně údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození.

 

 1. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště.

 

 1. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3 tohoto Řádu.

 

 1. Nájemné hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let pro hrob, hrobku, pro urnová a epitafní místa.

 

 1. Obec Otvice omezila maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 40 let a minimální délku nájmu místa na 10 let (ne však na dobu kratší, než je stanovená tlecí doba při pohřbení). Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených, jakož i slevy z ceny může učinit pouze Obec Otvice.

 

 1. Podnájem hrobového místa je zakázán.

 

 1. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele / správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

 

 1. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím obce Otvice novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit obci Otvice smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li nadále v jeho vlastnictví.

 

 1. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.

 

 1. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit správci titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence.

 

 1. Obec Otvice může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne kdy ho k tomu obec písemně vyzve.

 

 1. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může obec jeho návrh odmítnout jen v případě, že:
 1. nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 9 a 15 této části Řádu,
 2. nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval,
 3. má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

 

 1. Pokud si nájemce po skočení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje obec podle § 20, písm. g), bod 4 a 5 zákona o pohřebnictví.

 

 1. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

 

 1. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a způsobem:
 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívající plochy hrobového místa,
 2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

 

 1. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě obec, je obce oprávněna zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 2. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

 

 1. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím obce a nájemce je povinen poskytnout obci veškeré údaje, jejich vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví.

 

 1. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené obcí, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

 

 1. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejich nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.

 

 

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového místa

 

 1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastní nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu obce za jí stanovených podmínek.

 

 1. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce v rozsahu:
 1. určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny,
 2. základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací ploch,
 3. přední a zadní rámy hrobu ne hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 4. nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

 

 1. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem obce ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

 

 1. V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným obcí Otvice. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

 

 1. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklady sám. Spolu s tím nahlásí změn hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit či doplnit předepsanou evidenci.

 

 1. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s obcí.

 

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 

 1. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující podmínky:
 1. Jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m pod terénem, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
 2. Dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
 3. Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

 

 1. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit na úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

 

 1. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Obec Otvice zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 

 1. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlas okresního hygienika.

 

 1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem obce a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti (u hrobů zpravidla k nohám).

 

 1. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí obec úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností obce o toto místo pečovat.

 

 1. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně spojeno se spodní částí rakve.

 

 1. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
 1. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,
 2. kovové.

 

 1. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

 

 1. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si správce souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé.

 

 1. Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

 

 

Článek 9

Dřeviny, lavičky a ostatní

 

 1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

 

 1. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.

 

 1. Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.

 

 1. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz. zákon o ochraně přírody a krajiny).

 

 1. Všechna trvalá zeleň, vysázená na pohřebišti, se stává majetkem zřizovatele pohřebiště.

 

 1. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu řešení nebo náhrady příslušný správní orgán.

 

 1. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu správce.

 

 1. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti obec nebo osoba, které udělí obec souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

 1. Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst provádějí na pronajatých místech nájemci nebo fyzické či právnické osoby nájemci pověřené.

 

 

Článek 10

Sankce

 

 1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a souvisejících obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
 1. je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes písemné upozornění správce,
 2. zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

 

 1. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

 1. Za přestupek se nepovažuje jednání uvedené výše, které je přestupkem postižitelným podle zvláštního právního předpisu.

 

 

Článek 11

Ostatní ustanovení

 

 1. Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahujíc se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.

 

 1. Pokud písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

 

 1. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec.

 

 1. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit obec Otvice.

 

 1. Pokud pohřebiště nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy (např. zákon o státní památkové péči).

 

 

Článek 12

Zrušující ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště schválený Zastupitelstvem obce Otvice ze dne 8. 12. 2003.

 

 

Článek 13

Závěrečné ustanovení

 

 1. Tento Řád veřejného pohřebiště obce Otvice byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení stanovené tímto zákonem (§ 48).

 

 

 

 1. Tento Řád je účinný dnem 2. 9. 2020

 

 1. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu obce Otvice po dobu 15ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

V Otvicích dne 1. 9. 2020

 

 

---------------------------------------

Aneta Hutyrová

           starostka obce Otvice

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště Obce Otvice

 

Poplatky spojené s pronájmem hrobového místa

 

Nájem pozemku:           2,- Kč/m2/rok    tj. 20,- Kč/ m2/10 let

 

Paušální poplatek za služby spojené s nájmem: 250,- Kč/10 let za jedno hrobové místo.

Skladba paušálního poplatku:     voda     100,- Kč

                                               údržba  100,- Kč

                                               odpady   50,- Kč

 

 

V Otvicích dne 1. 9. 2020

 

 

---------------------------------------

Aneta Hutyrová

            starostka obce Otvice