Navigace

Obsah

Obec Otvice

 

Zastupitelstvo obce Otvice vydává v souladu s § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků tento

 

Jednací řád

Zastupitelstva obce Otvice

 

čl. 1

Preambule

1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování zastupitelstva obce, způsob kontroly jeho usnesení a plnění úkolů.

 

čl. 2

Základní úkoly zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce vykonává působnost a plní funkce podle zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

čl. 3

Příprava jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, případně jiný pověřený člen zastupitelstva. Při přípravě jednání zastupitelstva obce starosta úzce spolupracuje s orgány obce a právnickými osobami a ostatními osobami, jejichž činnosti se projednávaná problematika dotýká.

 

2) Přípravu jednání zastupitelstva obce zahajuje starosta obce podle časového plánu jednání zastupitelstva obce, schváleného na příslušný kalendářní rok, a to zpravidla nejméně 7 dní před termínem jednání zastupitelstva obce a podle konkrétní situace:

 1. stanoví upřesněný program jednání
 2. určí způsob příprav písemných materiálů a odpovědnosti za jejich zpracování
 3. zabezpečí, pokud to povaha věci vyžaduje, odbornou expertizu, průzkum, veřejnou anketu k projednávané problematice nebo vyžádání stanoviska od příslušného orgánu nebo právnického subjektu

 

3) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají starosta obce, místostarosta obce, členové zastupitelstva obce a předsedové výborů zastupitelstva obce.

 

4) Rozbory, zprávy, návrhy a jiné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, musí být zpracovány přehledně, věcně správně, terminologicky přesně a jasně. Materiály musí být stručné,  avšak  s  úplnými  konkrétními  návrhy  na řešení nebo opatření a důsledky jejich  realizace. Obsáhlejší údaje, přehledy a vysvětlení se uvádějí zpravidla v přílohách. Předložené  návrhy, které  nesplňují uvedené náležitosti, se vrací předkladateli k dopracování.

 

5) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují zejména:

 1. název materiálu
 2. důvodovou zprávu, popř. výsledek projednání materiálů s orgány a právnickými  a   fyzickými  osobami,   jichž se projednávaná problematika týká
 3. stanovisko výborů zastupitelstva obce, pokud byl materiál ve výborech projednáván
 4. návrh na usnesení zastupitelstva obce

 

6) Rozborová část materiálu (důvodová zpráva) musí obsahovat zejména:

 1. zhodnocení   dosavadního  stavu  projednávané problematiky z hlediska ekonomického, ekologického, organizačního apod.
 2. zhodnocení dřívějších usnesení  zastupitelstva obce a dalších usnesení týkajících  se dané problematiky a výsledky  jejich plnění s uvedením, které z těchto usnesení se novým návrhem nahrazují, mění nebo doplňují
 3. vysvětlení příčin nedostatků
 4. ekonomické a jiné cíle, jichž má být dosaženo
 5. odůvodnění  navrhovaných  opatření,  způsob  jejich realizace, administrativní náročnost, jejich dopad  na koncepci, rozpočet a činnost jiných orgánů. Pokud  návrhy opatření obsahují variantní řešení, je třeba  uvést výhody a nevýhody, které  jsou spojeny s každou variantou.


7) Předkladatel odpovídá  za to, že jím  předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními  předpisy a rozpočtem, pokud ho nenavrhuje změnit.

 

8) Výbory a komise zastupitelstva obce, sledují a kontrolují přípravu materiálů týkajících se jejich úseků činnosti a zapojují své členy do prověrek a průzkumů prováděných v souvislosti s přípravou materiálů, projednávají připravené materiály, posuzují návrhy na usnesení a přijímají k nim svá doporučení, připomínky a stanoviska.

 

9) Materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá orgán, který za jejich přípravu odpovídá a zároveň je dodá v potřebném počtu  výtisků. Je-li materiál určený pro projednání v zastupitelstvu obsáhlý, nebo není ekonomické ho předkládat jednotlivým zastupitelům (např. mapové podklady, doplňující podklady v rozsahu více jak 10 stran), musí být vyhotoven jeden soubor materiálů, který je k dispozici všem členům zastupitelstva k nahlédnutí a prostudování. Každý materiál předložený zastupitelstvu obce ke  schválení, musí obsahovat důvodovou zprávu a musí být připraven nejpozději 7 dní před termínem jednání všem členům zastupitelstva obce. V záležitostech, které nesnesou odkladu nejpozději 2 dny před projednáváním v zastupitelstva obce. Ostatní návrhy jednoduché povahy jsou předkládány přímo na jednání zastupitelstva obce.

 

10) Přípravu zastupitelstva obce koordinuje a kontroluje starosta obce.

 

čl. 4

Svolávání jednání zastupitelstva obce

1) Nerozhodne-li starosta obce z důvodu neodkladné a naléhavé potřeby jinak, schází se zastupitelstvo obce dle schváleného časového plánu, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce  svolává starosta obce. Starosta obce je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce,  požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. O termínu tohoto jednání musí starosta obce vyrozumět členy zastupitelstva obce nejpozději 7 dní před zasedáním.


2) Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta obce zasedání a do 15ti dnů  svolá náhradní zasedání.

 

3) Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 a 2, učiní tak místostarosta obce, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.


4) Zastupitelstvo obce je  schopno  se  usnášet,  je-li přítomna nadpoloviční většina  všech  jeho  členů.  K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je  třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

 

čl. 5

Jednání zastupitelstva obce

1) Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Jednání zastupitelstva obce řídí starosta obce, příp. místostarosta obce, nebo pověřený člen zastupitelstva obce.


2) V zahajovací části konstatuje předsedající počet přítomných členů zastupitelstva obce, dá schválit program jednání a dá zvolit ověřovatele.


3) Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh bez zbytečných formálností.

 

4) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce. Tato povinnost se vztahuje na členy zastupitelstva i na přítomnou veřejnost. Je zakázáno v jednací místnosti používat mobilní telefony. V případě narušování průběhu jednání členy zastupitelstva, nebo osobami z řad veřejnosti, předsedající vyzve dotčené osoby k ukončení činnosti rušící průběh jednání. Nepovede-li výzva k nerušenému průběhu jednání, může předsedající v takovém případě přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu a sjednat příslušná opatření k nápravě.

 

5) Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li dohodnutý časový limit, může mu předsedající odejmout slovo. Zastupitelstvo obce se může v průběhu jednání usnášet na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:

Návrh na schválení omezujících opatření může navrhnout kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O takovém návrhu musí předsedající nechat hlasovat bez odkladu.

 

6) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by mohlo dojít ke střetu zájmů v případě projednávání příslušného bodu programu, je toto povinen neprodleně oznámit. Zjistí-li člen zastupitelstva obce možnosti střetu zájmů až při projednávání dané problematiky, oznámí střet zájmů neprodleně při jeho zjištění. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v daném případě rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním.

 

7) Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska (např. komisí zastupitelstva obce, výborů zastupitelstva obce), udělí předsedající zástupci tohoto orgánu slovo ještě před zahájením rozpravy.


8) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce a ostatní účastníci v průběhu zasedání. Předsedající uděluje slovo především členům zastupitelstva obce, ostatním účastníkům pak podle možností. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

9) Občané mohou vyjádřit své stanovisko k projednávaným bodům programu, a to pouze jedenkrát, v maximálním časovém rozmezí 3 minut. Vyjadřovat své stanovisko mohou občané vždy během projednávání příslušného bodu programu po skončení vystoupení předkladatele návrhu, nebo po zahájení rozpravy k projednávanému bodu.

 

10) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body jednání rozšířit, přesunout nebo sloučit.


11) Návrh na ukončení rozpravy může  podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

12) Při hlasování má každý člen zastupitelstva obce jeden hlas a musí  být při hlasování přítomen. Hlasování je prováděno zřetelným zvednutím ruky, a to po celou dobu sčítání hlasů. Je nepřípustné přenášet  hlasovací právo na jiného člena zastupitelstva obce.

 

čl. 6

Příprava usnesení z jednání zastupitelstva obce

1) Návrh na  usnesení předkládaný  zastupitelstvu obce ke  schválení vychází ze zpráv, rozborů a návrhů projednávaných zasedáním, z diskuse a interpelací členů zastupitelstva obce. Návrhy na usnesení se připravují v časové i věcné souvislosti s přípravou  zpráv  a  ostatních materiálů. Podklady pro návrh usnesení připravují předkladatelé, příslušné komise zastupitelstva obce a výbory zastupitelstva obce.


2) Usnesení musí obsahově odpovídat cílům sledovaným projednáváním dané problematiky a výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.


3) Usnesení nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené jinými dokumenty, například platnými nařízeními, rozpočtem apod.

 

4) Jsou-li součástí navrženého usnesení osobní údaje, je povinen předkladatel dbát ochrany osobních údajů tím, že v návrhu uvede pouze nutné osobní údaje tak, že jsou předkládány pouze členům zastupitelstva v neveřejné příloze.

 

čl. 7

Přijímání usnesení a hlasování

1) K jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva obce posuzuje a předkládá návrhy usnesení zpravidla starosta obce. Předsedající může vyhradit určitý čas na prostudování návrhu.


2) Pokud povaha usnesení, nebo jiné skutečnosti vyžádají, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.


3) Byly-li navrženy připomínky nebo pozměňující dodatky, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách, a to tak, že přečte všechny v opačném pořadí, než v jakém byly podány a poté o nich ve stejném pořadí, v jakém byly čteny, dává po jednom hlasovat. Potom se hlasuje o ostatních částech návrhu.


4) V případě, že je předkladatelem předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučované předkladatelem. Schválením  jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se  zastupitelstvo obce na návrh  předsedajícího usnést na dohadovacím řízení, kterého se účastní tři jmenovaní členové zastupitelstva obce. Předsedající v tomto případě vyzve členy zastupitelstva obce, aby jmenovaly zástupce pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce se přeruší. Dohadovací řízení řídí předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

 

6) Neúčast na jednání zastupitelstva obce omlouvají členové zastupitelstva obce předem starostovi obce, případně místostarostovi obce, prostřednictvím obecního úřadu. Opožděný příchod na jednání a předčasný odchod z jednání omlouvá předsedající jednání. O příchodech a odchodech se vede přesný záznam (čas) a je uveden v zápise o jednání.

 

7) Usnesení z jednání zastupitelstva obce podepisuje starosta obce, místostarosta obce a určení ověřovatelé.

 

čl. 8

Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

1) Usnesení z jednání zastupitelstva obce se vyhotovuje písemně. Pro členy zastupitelstva obce je usnesení zastupitelstva obce uloženo v osobních deskách členů zastupitelstva obce. Pro veřejnost je usnesení zastupitelstva uloženo na obecním úřadu, zveřejněno na úřední desce obce a dále je přístupné na webových stránkách obce Otvice (www.otvice.cz). Usnesení pro veřejnost je upraveno tak, aby neobsahovalo osobní data jednotlivých osob, jichž se usnesení týká.


2) Výbory a komise zastupitelstva obce sledují a kontrolují plnění usnesení na úsecích, které spadají do jejich působnosti. Provádějí průzkumy a prověrky s cílem zjistit,  jak jsou  usnesení plněna. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce zařazují výbory a komise zastupitelstva obce do svých plánů práce. Kontrolu plnění všech usnesení provádí kontrolní výbor zastupitelstva obce.

 

3) Souhrnná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce se zařazuje do programu jednání zastupitelstva obce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

 

4) Provedení souhrnné kontroly plnění  svých usnesení si může vyhradit i zastupitelstvo obce, případně stanovit způsob kontroly a termín projednávání kontrolní  zprávy  přímo v usnesení.


5) Za vyhotovení zápisu z jednání s přijatými usneseními odpovídá starosta obce.

 

čl. 9

Dotazy členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy na starostu obce, místostarostu obce a na předsedy výborů.

 

2) Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla prošetřena, nebo je nutné provést jiné opatření, například připravit odpovídající řešení, nebo není-li vysvětlení uspokojivé, takový dotaz předloží člen zastupitelstva obce písemnou formou. Dotaz bude řešen nejpozději do 30 dnů od písemného předložení.


3) Písemné zprávy o odpovědi na všechny dotazy (interpelací) členů zastupitelstva obce přednesených na jednání zastupitelstva obce jsou zaslány tazatelům a zveřejněny na úřední desce obecního úřadu. Pokud člen zastupitelstva obce vysloví v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko jednání zastupitelstva obce.


4) Dotazy členů přednesené na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápisu a je o nich, jakož i o jejich vyřešení, vedena evidence u obecního úřadu.

 

čl. 10

Organizačně technické zabezpečení jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu, organizační a  technické zabezpečení jednání zastupitelstva obce zajišťuje obecní úřad.

 

2) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho uveřejní informaci o době a místě jednání zastupitelstva obce vyvěšením formou plakátů obvyklou formou v obci, tj. na informačních a vývěsních tabulích.

 

3) O každém jednání zastupitelstva obce se pořizuje  do 7 dnů písemný zápis, který musí obsahovat:

a) předsedajícího jednání zastupitelstva obce

b) prezenční listinu

c) program jednání

d) vystoupení diskutujících

e) vystoupení  v interpelacích (dotazy)

f) charakteristika dotazů a jejich vyřízení

g) podkladové materiály pro jednání

h) přesné znění přijatých usnesení

i) protokol o průběhu a výsledku hlasování

j) jednotlivá oznámení o střetu zájmů včetně hlasování o nich


4) Zápisy podepisuje starosta obce, místostarosta obce a určení ověřovatelé. Tento zápis musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

 

5) Kromě písemného zápisu je možné z každého jednání pořídit zvukový záznam. O použití zvukového záznamu rozhoduje předsedající jednání. Zápisy a záznamy z  jednání zastupitelstva obce, jakož i všechny související písemné materiály archivuje obecní úřad. Písemné materiály se archivují po dobu minimálně 20 let.

 

6) O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

čl.11

Závěrečná ustanovení

1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo obce.

 

2) Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2019, schválený usnesením č. IX/14.

 

3) Tento jednací řád Zastupitelstva obce Otvice nabývá platnosti okamžikem schválení v Zastupitelstvu obce Otvice (usnesení č. I/4 ze dne 17. 10. 2022)

 

 

 

Martin Kolomazník                                                               Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                                               starostka obce