Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systém nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Otvice vydává dne 24. listopadu 2014 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek l

Předmět a působnost vyhlášky

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Otvice zavedený obcí Otvice (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) a systém nakládání se stavebním odpadem.
 2. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území obce Otvice (dále jen „obec“) komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále jen „osoby“).
 3. Systém nakládání se stavebním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby.

Článek 2 

Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů [1]), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Papír – pro účely této vyhlášky se jím rozumí veškerý papír (např. lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, knihy).
 4. Bílé sklo – pro účely této vyhlášky se jím rozumí bezbarvé (čiré) sklo (např. lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo).
 5. Barevné sklo - pro účely této vyhlášky se jím rozumí jiné než bílé sklo (např. barevné lahve od nápojů, barevné skleněné nádoby).
 6. Plasty - pro účely této vyhlášky se jimi rozumí veškeré plasty, např. slisované PET lahve, kelímky, sáčky, folie.
 7. Biologicky rozložitelný odpad je veškerý odpad podléhající aerobnímu [2]) i anaerobnímu rozkladu [3]), a to jak z domácností (např. zbytky ovoce, kávové a čajové zbytky, skořápky z vajíček a ořechů a zbytky vařených jídel, zvadlé květiny a podestýlka domácích býložravých zvířat), tak i ze zahrad a jiných míst (např. posečená tráva, listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva).
 8. Kovy - pro účely této vyhlášky se jimi rozumí veškeré kovy (např. čisté plechovky a konzervy, plechy, kovové součástky).
 9. Guma - pro účely této vyhlášky se jí rozumí pryžové hadice a těsnění.
 10. Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.
 11. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).
 12. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky. Součástí zbytkového odpadu odpadem je i drobný zbytkový odpad.
 13. Sběrný dvůr je místo (zařízení), kam mohou osoby během provozní doby odkládat určené složky komunálního odpadu. Sběrný dvůr se nachází na adrese Obecní ulice, č. p. 72. Provozní doba je každé pondělí a středa od 14:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu od 9:00 hod. do 11:00 hod., není-li tento den státním svátkem.
 14. Sběrné hnízdo – pro účely této vyhlášky se jím rozumí místo zbudované obcí na veřejně přístupném prostranství, kde mohou osoby odkládat pytle s biologicky rozložitelným odpadem z domácností. Informace o těchto místech je uvedena na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
 15. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, např. beton, tašky, keramika, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, výkopová zemina.

Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:

 1. papír;
 2. bílé sklo;
 3. barevné sklo;
 4. plasty;
 5. biologicky rozložitelný odpad;
 6. kovy;
 7. guma;
 8. nebezpečný odpad;
 9. objemný odpad;
 10. zbytkový odpad.

 

Čl. 4 

Místa a doby určené k odkládání složek komunálního odpadu

 1. Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
 1. papír –
 1. do označeného boxu ve sběrném dvoře anebo
 2. do typizovaných pytlů modré barvy odkládaných u hlavního vjezdu nebo vchodu nemovitosti užívané osobou odkládající pytel, a to v době od 16:00 hod. v den předcházející svozovému dni (kterým je každý druhý pracovní den v týdnu) až do 8:00 hod. svozového dne;
 1. bílé sklo - do označeného kontejneru ve sběrném dvoře;
 2. barevné sklo – do označeného kontejneru ve sběrném dvoře;
 3. plasty
 1. do označeného boxu ve sběrném dvoře anebo
 2. do typizovaných pytlů červené barvy odkládaných u hlavního vjezdu nebo vchodu nemovitosti užívané osobou odkládající pytel, a to v době od 16:00 hod. v den předcházející svozovému dni (kterým je každý druhý pracovní den v týdnu) až do 8:00 hod. svozového dne;
 1. biologicky rozložitelný odpad
 1. z domácností – do pytlů odkládaných do sběrných hnízd,
 2. ze zahrad a jiných míst –
 • do označeného kontejneru ve sběrném dvoře anebo
 • do sběrných nádob hnědé barvy přistavovaných k vyprázdnění u hlavního vjezdu nebo vchodu nemovitosti užívané osobou přistavující sběrnou nádobu, a to v době od 16:00 hod. v den předcházející svozovému dni (kterým je každý druhý pracovní den v týdnu) až do 8:00 hod. svozového dne;
 1. objemný odpad
  1. do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře anebo
  2. u hlavního vjezdu nebo vchodu nemovitosti užívané osobou odkládající objemný odpad, a to pouze ve dnech svozu objemného odpadu, tj. první sobota, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen a listopad, a to v době od 6:00 hod do 10:00 hod;
 2. nebezpečný odpad - předává se pracovníkům obce ve sběrném dvoře;
 3. kovy - do označeného boxu ve sběrném dvoře;
 4. guma – na vyznačené místo ve sběrném dvoře;
 5. zbytkový odpad
  1. do typizovaných pytlů černé barvy odkládaných u hlavního vjezdu, nebo vchodu nemovitosti užívané osobou odkládající pytel, a to od 16:00 hodin dne předcházejícího svozovému dni (kterým je první pracovní den v týdnu) až do 8:00 hodin svozového dne;
  2. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný zbytkový odpad vzniklý na veřejném prostranství nebo veřejně přístupných prostorech.
 1. Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
 1. lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním (např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve),
 2. jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu [4]) apod.

 

Článek 5 

Systém nakládání se stavebním odpadem

 1. Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech (např. se odkládá do kontejnerů a následně odváží na příslušnou skládku stavebního odpadu).
 2. Stavební odpad do celkového objemu 1 m3 za rok je možné odložit na označené místo ve sběrném dvoře, a to za úhradu.

 

Článek 6 

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem, ze dne 12. listopadu 2012.

 

Článek 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

 

……………………………….

……………………………….

Milan Doksanský

místostarosta

Pavel Ašenbrener

starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 11. 2014

Sejmuto z úřední desky dne: .................... 2014


[1]) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

 [2]) děj probíhající v prostředí či organismech za přítomnosti kyslíku

 [3]) proces vedoucí k biologickému rozkladu organických složek bez přístupu kyslíku

[4]) např. oděvy textil a obuv uložené v běžných plastových pytlích do označeného kontejneru ve sběrném dvoře