Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č.  1/2019,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Otvice se na svém zasedání dne 18. listopadu 2019 usneslo usnesením č. X/4 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Otvice (dále jen „Obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správce poplatku je obecní úřad.[1])

 

Článek 2

Poplatník

Poplatníka definuje zákon.[2])

 

Článek 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon.[3])
 3. Postup při změně[4]) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.[5])
 4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon.[6])

 

Článek 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 500 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
  1. z částky 200 Kč a
  2. z částky 300 Kč stanovené na základě skutečných nákladů Obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
 3. Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.[7])

 

Článek 5

Osvobození a úlevy

 1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.[8])
 2. Od poplatku se dále touto vyhláškou[9]) osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, kteří:
  1. pobývají více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo obec;
  2. jsou držiteli průkazu ZTP/P.[10])
 3. Dále se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku na dobu trvání důvodu úlevy poplatníkům dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 50%, kteří:
  1. jsou studenty denního studia vysokých škol;
  2. jsou držiteli průkazu ZTP.10)

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 3. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

 

Článek 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

 1. č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. 11. 2012;
 2. č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 30. 5. 2011

 

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

 

…………………………….

…………………………….

Martin Kolomazník

místostarosta

Aneta Hutyrová

starostka

 
 

[1]) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)

[2]) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích (1) Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená v obci,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.);

§ 16c zákona o místních poplatcích (Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince
 1.  kterému byl povolen trvalý pobyt,
 2.  který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3.  který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.)

 

[3]) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již v okamžiku podání ohlášení).

3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.)

[4]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[5]) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.)

[6]) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)

[7]) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě změny místa přihlášení fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.)

[8]) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích (Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která je

 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.)

[9]) tím není dotčeno zákonné osvobození (např. z důvodu pobytu v zařízeních uvedených v § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích)

[10]) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů