Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 19. řádného zasedání ZO Otvice dne 8.2.2021

Z Á P I S

z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 8. února 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno: 9 členů  ZO - viz prezenční listina

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 9 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Rozpočtové opatření č. 1
  4. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020
  5. Pozemkové záležitosti

              a) Smlouva o budoucí kupní smlouvě - ČEZ Distribuce a.s.

  1. Výběr dodavatele na stavební práce – Úprava stávajícího trubního propustku
  2. Výběr dodavatele na stavební práce – Rekonstrukce ulice Obchodní zóna Otvice – 3. etapa VO

   8.   Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XIX/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 9ti hlasy (9-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Vladimír Beran a paní Lea Novotná. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XIX/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Vladimíra Berana a paní Leu Novotnou

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

3. Rozpočtové opatření č. 1

Paní starostka vysvětlila důvod rozpočtového opatření a dodala, že v  materiálech pro jednání ZO je důvodová zpráva s podrobným rozpisem změn rozpočtu. Na příjmové stránce je zohlednění příspěvku na výkon státní správy a předpokládané obdržení dotace, se kterou bylo počítáno v roce 2020. Na výdajové stránce se jedná o částku za odkup pozemku, na kterém se nachází část komunikace.

Usnesení XIX/3 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2021 s celkovým zvýšením příjmů rozpočtu ve výši 2 948 tis. Kč a celkovým zvýšením výdajů rozpočtu ve výši 63 tis. Kč.

Rozpočet po změnách je přijat jako schodkový s tím, že schodek je kryt zůstatkem stavu běžného účtu ke konci roku 2020. 

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

4. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020

Důvodovou zprávou jsou podklady o provedené inventarizaci a návrh na odpis majetku. Slovo měl předseda inventarizační komice pan Tomášek. Inventarizace proběhla v plánovaných termínech a v průběhu nedošlo k žádným překážkám bránícím řádné inventarizaci. Došlo k rozčlenění majetku, které se týká zázemí pro údržbu obce a sběrného dvora. Zastupitelům byly zdůvodněny položky návrhu majetku na odpis.

Složení pracovní skupiny, která provede fyzickou likvidaci, bylo dohodnuto na zasedání. Navrženi byli: pan Vladimír Beran a paní Lenka Málková.

Usnesení XIX/4 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020

b) schvaluje

provedení odpisu a likvidaci nepotřebného majetku obce dle návrhu inventarizační komise

c) ustanovuje

pracovní skupinu ve složení p. Vladimír Beran a paní Lenka Málková

pracovní skupině provést fyzickou likvidaci nepotřebného majetku do 15. 3. 2021

e) ukládá

účetní obce provedení výmazu zlikvidovaného majetku

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

5. Pozemkové záležitosti

Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě se projednává na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, investora stavby. Vzhledem ke stáří stávajícího vrchního vedení VN a stáří trafostanice, která je umístěna v ulici Dlouhá, je investorem navržena varianta výstavby nové kompaktní trafostanice napojené na kabelové vedení VN z ul. Jirkovská. Nová kompaktní DTS bude umístěna vedle stávající jednosloupové trafostanice, která bude následně demontována včetně vrchního vedení VN v délce cca 190 metrů, které vede od současné trafostanice v ulici Dlouhá na pozemek vedle pily v ulici U kolejí. Výše náhrady bude řešena dle znaleckého posudku, nebo ceny v místě obvyklé. Podmínky, jako je například přesné umístění, budou řešeny během zpracování projektové dokumentace.

Usnesení XIX/5 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

text Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 9120149316 mezi obcí Otvice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035 

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy.

 Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

6. Výběr dodavatele na stavební práce – Úprava stávajícího trubního propustku

Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvoří přílohy - Seznam doručených a přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Na obecní úřad byly doručeny dvě nabídky na tuto zakázku malého rozsahu. Jedná se o firmy WORLD INVEST v.o.s a HERKUL a.s., obě firmy splnily požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče WORLD INVEST v.o.s.

Usnesení XIX/6 :

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené informace členů výběrové komise

b) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Otvice, křižovatka ul. Nádražní x Příčná – úprava stávajícího trubního propustku“ předloženou uchazečem WORLD INVEST v.o.s., Otvice, Obecní 23,  IČ: 14868938, ve výši 233.725,- Kč bez DPH

c) pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

7. Výběr dodavatele na stavební práce – Rekonstrukce ulice Obchodní zóna Otvice – 3. etapa VO

Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvoří přílohy - Seznam doručených a přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Na obecní úřad bylo doručeno celkem osm nabídek na tuto zakázku malého rozsahu. Jedná se o firmy: SASASTAV GROUP s.r.o, KARSCH ELEKTRO s.r.o, ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o, TELKONT s.r.o, HERKUL a.s,WORLD INVEST v.o.s, KAMONT GROUP s.r.o, NEFO elektro s.r.o.  Členové komise provedli posouzení a hodnocení nabídek z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek, všechny nabídky splnily požadavky a tak členové stanovili pořadí výhodnosti dle hodnotícího kritéria- nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče NEFO elektro s.r.o.

Usnesení XIX/7:

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené informace členů výběrové komise

b) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Obchodní zóna Otvice – 3. etapa VO“ předloženou uchazečem NEFO elektro s.r.o., Chomutov Na Bělidle 949, IČ: 28721497, ve výši 711.843,- Kč bez DPH

c) pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9tihlasy (9-0-0)

 

8. Diskuze

Diskuzi otevřela paní starostka, kdy sdělila, že byla poptávána ještě jedna zakázka na stavební práce. Jednalo se o doplnění a přeložku veřejného osvětlení v ulici Jirkovská, ale žádná z oslovených firem nabídku nepodala. Z toho důvodu byla oslovena firma, která byla vybrána na rekonstrukci veřejného osvětlení v Obchodní zóně. Firma předložila rozpočet ve výši 174.397,73 Kč včetně DPH. Zastupitelé s návrhem souhlasili. Další informace byla ohledně získané dotace DSO na pořízení elektronických úředních desek pro 6 členských obcí, včetně obce Otvice.

Paní starostka zastupitelům předložila k prostudování návrh studie na kabiny na fotbalovém hřišti a podala informaci, že se pokusí podat žádost o dotaci. Dotační výzva je vyhlášena do 30. 6. 2021.

Další studie ve třech variantách byla předložena na zasedání, jednalo se o parkování v ulicích Nová a Kozí. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze, pan Beneš se dotazoval na počet parkovacích míst, a jak bude řešena zeleň. Paní starostka opět zdůraznila, že bude vyvoláno jednání s obyvateli daných ulic a varianty budou prodiskutovány. Celkově byla zmíněna doprava v obci, stavba obchvatu, co nám přinese a nepřinese. Dále byli zastupitelé informováni o prozatím první došlé nabídce na pořízení radaru na snížení rychlosti v obci. Pan Tomášek poděkoval zaměstnancům údržby za úklid komunikací a chodníků v kalamitním období. Pan Beneš se dotazoval, jestli má obec stanovený plán zimní údržby, jak postupuje při úklidu sněhu a solení komunikací a chodníků, paní starostka dotaz zodpověděla. Obec takový plán nemá, postupuje se vždy podle aktuální situace a možností – počet zaměstnanců, funkční technika apod.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hodin.

 

Ověřovatelé:               Vladimír Beran

                                    Lea Novotná                                                              

 

                                                                        

Martin Kolomazník                                           Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                          starostka obce                                                               

Vyvěšeno: 15. 2. 2021

Datum sejmutí: 3. 3. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět