Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 20. řádného zasedání ZO Otvice dne 22.3.2021

Z Á P I S

z 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 22. března 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno:   7 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluven: p. Antonín Beneš

Neomluven: p. Roman Rohla

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 7 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Schválení příspěvků pro sportovní a společenské organizace na rok 2021
  4. Schválení příspěvků na volnočasové aktivity mládeže pro rok 2021
  5. Schválení příspěvků na sportovní činnost mládeže pro rok 2021
  6. Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 95
  7. Informativní zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu
  8.   Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XX/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 7mi hlasy (7-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Lea Novotná a pan Petr Laušman. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XX/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání paní Leu Novotnou a pana Petra Laušmana

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

3. Schválení příspěvků pro sportovní a společenské organizace na rok 2021

V termínu došly na obecní úřad v Otvicích celkem 2 žádosti. Obě žádosti splňovaly potřebné informace a náležitosti pro řádné posouzení.

Zastupitelstvu se navrhuje schválit podporu v obdobné výši jako v předešlých letech. Výše podpory zahrnuje pro žadatele i platbu nájemného za nebytové prostory.

Usnesení XX/3 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ve výši 80.000,- Kč na provozní výdaje v roce 2021spolku Sdružená obec Baráčníků Otvice, se sídlem Otvice, Školní 95,

poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ve výši 110.000,- Kč na provozní výdaje v roce 2021 Tělovýchovné jednotě Sokol Otvice, se sídlem Otvice, Školní 95,

b) ukládá

starostovi obce sepsat se žadateli příslušné smlouvy do 15. května 2021.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

4. Schválení příspěvků na volnočasové aktivity mládeže pro rok 2021

V termínu do 1. 3. 2021 došly na obecní úřad v Otvicích celkem 4 žádosti.

Návrh na schválení podpory byl vyčleněn ze skupiny žádostí o podporu sportovní činnosti a byl upraven jednotně na každé dítě ve výši 2.000,- Kč. Zároveň je navrženo podpořit taneční činnost příspěvkem na nákup specifického sportovního materiálu. Výše finanční podpory byla navržena s ohledem na nákladovost jednotlivých aktivit s přihlédnutím k nutnosti spolufinancování aktivit rodiči.

Dále zůstává zjednodušená forma poskytnutí příspěvku a to bez nutnosti uzavírání smlouvy, kdy příspěvky budou vyplaceny na základě předložení dokladů úhrady členských příspěvků, nebo dokladů o úhradě soustředění jednotlivých volnočasových aktivit. Pan Tomášek se dotazoval na nepoměr příspěvků mezi kulturní a sportovní činností. Paní starostka vysvětlila, že celkové deklarované roční náklady na kulturní činnost jsou nižší, než na sportovní činnost, a z toho důvodu jsou také nižší i poskytované příspěvky. Dále informovala o Zásadách pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu, které jsou zveřejněny na otvickém webu od roku 2017 a o možnosti podávat individuální žádosti v průběhu roku.

Usnesení XX/4 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

příspěvky z rozpočtu obce na podporu volnočasových aktivit mládeže pro rok 2021 v celkové výši 12.000,- Kč s rozdělením na jednotlivé žadatele dle předloženého návrhu (jednotlivé příspěvky jsou uvedeny v příloze usnesení),

b) ukládá

starostovi obce zaslat žadatelům oznámení o výši schválené podpory a formy jejího čerpání do 15. května 2021. 

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

5. Schválení příspěvků na sportovní činnost mládeže pro rok 2021

V termínu do 1. 3. 2021 došly na obecní úřad v Otvicích celkem 4 žádosti.

Návrh na schválení podpory byl vyčleněn ze skupiny žádostí o podporu sportovní činnosti samostatně a byl upraven jednotně na každé dítě ve výši 5.000,- Kč. Dále navrhujeme podpořit sportovní činnost jednotlivých sportovců příspěvkem na nákup specifického sportovního materiálu. Výše finanční podpory byla navržena s ohledem na nákladovost jednotlivých aktivit s přihlédnutím k nutnosti spolufinancování aktivit rodiči.

Dále zůstává zjednodušená forma poskytnutí příspěvku a to bez nutnosti uzavírání smlouvy, kdy příspěvky budou vyplaceny na základě předložení dokladů úhrady členských příspěvků, nebo dokladů o úhradě soustředění jednotlivých sportovních činností.

Usnesení XX/5 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

příspěvky z rozpočtu obce na podporu sportovní činnosti mládeže v celkové výši 34.000,- Kč s rozdělením na jednotlivé žadatele dle předloženého návrhu (jednotlivé příspěvky budou uvedeny v příloze usnesení),

b) ukládá

starostovi obce zaslat žadatelům oznámení o výši schválené podpory a formy jejího čerpání do 15. května 2021 Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

6. Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 95

Zastupitelům byl předložen návrh nájemní smlouvy pro spolek Sdružená obec Baráčníků Otvice na nebytové prostory o celkové ploše 94,34 m2 v objektu č.p. 95. Spolek využíval nebytové prostory včetně místnosti pro přidružený mateřský klub. V letošním roce dojde k výměně této místnosti za menší z důvodu nevyužívání prostoru ze strany mateřského klubu. Do větší místnosti bude přestěhován archiv a v bývalém archivu vznikne úložný prostor pro potřeby Sdružené obce Baráčníků. V nové nájemní smlouvě byla upravena celková výměra nebytových prostor a zároveň byla snížena částka za pronájem.

Usnesení XX/6 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

pronájem nebytových prostor ve 2. poschodí objektu čp. 95, o celkové ploše 94,34 m2 včetně inventáře, spolku Sdružená obec Baráčníků Otvice, se sídlem Školní 95, 431 11 Otvice, za roční nájemné ve výši 35.742,- Kč

b) schvaluje

text nájemní smlouvy na předmět nájmu

c) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

7. Informativní zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva obce Otvice č. XXXII/4a) ze dne 17. 9. 2018 - Schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021 (dále jen komunitní plán) je předkládána informativní zpráva za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 o plnění cílů a opatření komunitního plánu. Paní starostka ještě podala doplňující informace.

Usnesení XX/7:

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

informativní zprávu za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 – 2021

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

8. Diskuze

První příspěvek do diskuze vznesl pan Beran, který se dotazoval, jestli se na obecní úřad obrátil někdo z otvických občanů se žádostí o pomoc při zaregistrování na očkování proti Covid 19. Paní starostka odpověděla, že se zatím nikdo na úřad s touto prosbou neobrátil, nicméně kdyby někdo cokoli ohledně této problematiky potřeboval, rádi pomůžeme. V následujících dnech obdrží senioři nad 70 let do svých schránek po dvou kusech respirátorů a chirurgických roušek. Část respirátorů obec obdržela od města Chomutova právě po potřeby seniorů. Nově také na základně nařízení vlády budou jednou týdně testovaní všichni zaměstnanci.

Další diskuze proběhla o dlouho očekávaném schválení obecního znaku a vlajky. Parlament České republiky zaslal informaci o projednání našeho návrhu. Slavnostní předávací ceremoniál v prostorách Poslanecké sněmovny bohužel není možné vzhledem k současné situaci uskutečnit.

Paní starostka dále informovala o úpravě stávajícího trubního propustku v ulici Nádražní x Příčná, na které vítězná firma v nejbližší době zahájí stavební práce. Tato vítězná firma byla zároveň oslovena, aby předložila nabídku na rozšíření propustku, který se nachází na začátku ulice Příčná (mostek na konci chodníku z ulice Dlouhá).

Mezi menší akce, které probíhají v režii zaměstnanců obce, patří drobné úpravy v místním kadeřnictví a nehtovém studiu a výstavba sociálního zařízení v budově č.p. 72, kde mají zaměstnanci údržby zázemí. Kadeřnictví se nachází v obecních prostorách a bylo už více než nutné udělat drobné zednické úpravy. Při té příležitosti bylo ve spolupráci s paní kadeřnictví, která si tento prostor pronajímá, obměněno i některé vybavení, které zde bylo více než 30 let.

Pan Beran upozornil na velký nákladní kontejner, který je uložen vedle cyklostezky.

Dále bylo diskutováno o občanech přilehlých měst a obcí, kteří jezdí k nám na procházky a venčit své psy, což by nebyl takový problém, ale bohužel právě po těchto lidech zůstává v okolí velký nepořádek a rozježděná zeleň.

Poslední diskuze se týkala zvýšené nehodovosti v obci a vznikajících škodách na obecním majetku.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.25 hodin.

 

 

Ověřovatelé:         Lea Novotná

                             Petr Laušman                                                           

 

                                                                        

Martin Kolomazník                                  Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                  starostka obce                                                       

Vyvěšeno: 1. 4. 2021

Datum sejmutí: 17. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět