Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 21. řádného zasedání ZO Otvice dne 3.5.2021

Z Á P I S

z 21. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 3. května 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno:   8 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluven: Petr Laušman

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 8 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Dodatek č. 1 – SM - PROJEKT spol. s r. o.
  4. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
  5. Pozemkové záležitosti

       - Záměr prodeje pozemku

                    - Věcné břemeno - Vodovodní a kanalizační přípojka k RD

                    - Věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s – doplněný bod na                          jednání

  1. Různé

                    - Schválení závěrečného účtu DSO za rok 2020

  1. Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XXI/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 8mi hlasy (8-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Vladimír Beran a paní Lenka Málková. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XXI/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Vladimíra Berana a paní Lenku Málkovou.

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

3. Dodatek č. 1 – SM - PROJEKT spol. s r. o.

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení celkové částky projektové dokumentace. V poptávce a následně ani v nabídce nebyla započítána částka za Průkaz energetické náročnosti budov, který vyžaduje stavební úřad v Jirkově. Pan Beneš se dotazoval na předpokládanou cenu připravované stavby, paní starostka odpověděla, že projektantem odhadnutá celková částka je zhruba 6. mil. korun. Součástí nových kabin bude také WC pro diváky, větší sklad a samostatná šatna pro rozhodčího a děti.

Usnesení XXI/3 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otvice a společností SM - PROJEKT spol. s r. o. na projekční služby „Vybudování kabin a zázemí na fotbalovém hřišti TJ Sokol Otvice“

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

4. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen dne 1. 12. 2020 a dne 23. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika se významně dotýká i obce Otvice, neboť část komunálního odpadu, jehož původcem je naše obec, je odstraňována uložením na skládku. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje poplatek za ukládání těchto odpadů na skládku na částku 800,- Kč/t odpadu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový zákon současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů nárok na tzv. třídicí slevu, tj. nárok na zahrnutí těchto odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, který je stanoven ve výši 500,- Kč/t odpadu. Pro rok 2021 je to 200 kg na osobu a rok. Pro možnost čerpání této slevy je nezbytné, aby obec nárok na její poskytnutí uplatnila uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů. Dojde-li mezi obcí Otvice a společností Marius Pedersen k uzavření Dohody, bude nám i nadále průběžně účtována cena odpovídající nižší sazbě poplatku za ukládání odpadů na skládku, přičemž na konci každého čtvrtletí (resp. po skončení poplatkového období) bude provedena kontrola množství uložených využitelných odpadů na skládky od počátku kalendářního roku. Uplatníme-li nárok na tzv. třídicí slevu a vznikne-li nám na tuto slevu v souladu s novým zákonem o odpadech nárok, měla by výše zaplaceného skládkového poplatku odpovídat ceně 500,- Kč/t.  V případě, že nárok na slevu u provozovatele skládky neuplatníme, nebo nám nárok na slevu nevznikne, doúčtuje se v souladu s Dohodou, resp. Dodatkem a Dohodou, cena dle skutečné výše poplatku za ukládání odpadů na skládky.

S touto problematikou také souvisí aktualizování obecně závazné vyhlášky, která musí být vydána do konce roku 2021. K předloženému bodu proběhla rozsáhlá diskuze.

Usnesení XXI/4 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů

b) pověřuje

starostu obce k podpisu Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

5. Pozemkové záležitosti

a) Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti pana M. Š. Pozemek se nachází v oblasti, ve které prozatím není ze strany obce plánovaná výstavba rodinných domů. Zastupitelé se dohodli na zamítnutí žádosti. Paní starostka dále informovala o lokalitách soukromých vlastníků, ve kterých je plánována nová výstavba rodinných domů. 

Usnesení XXI/5a) :

Zastupitelstvo obce

neschvaluje

prodej pozemku par. č. 758/2 trvalý travní porost o výměře 890 m2 a pozemku par. č. 256/4 ostatní plocha o výměře 66 m2 v k.ú. Otvice

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

b) Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana Ing. L. Ch.. Jedná se o budoucí připojení nového RD.

Usnesení XXI/5b) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 618/2, 517/1 a 501/1 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana Ing. L. Ch., trvale bytem xxxxxxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem Ing. L. CH., trvale bytem xxxxxxxxxx, za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006932/1 - ČEZ Distribuce a.s. - Bod byl doplněn na jednání. Jedná se o přeložku vysokého napětí, které bude umístěno do země podél komunikace v ulici Jirkovská.

Usnesení XXI/5c) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti – umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace na pozemcích par. č. 72/33, 677, 676/1, 66/4,72/41 a 225/2 v k.ú. Otvice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035

b) schvaluje

text smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-124006932/1

c) pověřuje

starostu k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

6. Schválení závěrečného účtu DSO za rok 2020

Zastupitelům byl předložen Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2020.

Usnesení XXI/6 :

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2020

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

7. Diskuze

Paní starostka zahájila diskuzi tím, že zmínila nárůst žádostí různých asociací, společností, institucí, spolků atd. o příspěvky na své činnosti. Zastupitelé se shodli, že žádostem bohužel nelze v současné pandemické době vyhovět.

Další informace proběhla ohledně instalace radarů na měření rychlosti v obci. Od začátku letošního roku bylo poptáno 7 společností, které se zabývají instalací radaru s ukazatelem rychlosti. Na základě této poptávky obec obdržela 4 nabídky. Dvě z nabídek nesplňovaly námi požadovaná kritéria. Na příštím zasedání budou zastupitelé s nabídkami podrobněji seznámeni. Pan Beran se dotazoval, zda lze na radary získat nějakou dotaci, paní starostka odpověděla, že o žádné neví, ale pokusí se zjistit.

Další informace proběhla ohledně připravovaných výběrových řízení na investiční akce, probírala se výstavba nového plotu na dětském hřišti v horní části obce u fotbalového hřiště a zřejmě výměna stávajícího plotu na dětském hřišti u brouzdálka. Důvodem opravy plotu u brouzdálka je nejen nevyhovující stav, ale také rozmáhající se vandalismus neukázněných návštěvníků hřiště. Další informace se týkala odstavených vozidel na komunikacích, která nesplňují silniční zákony, jsou bez technických prohlídek a zabírají místa na parkování. Tyto vozidla se ale postupně daří z komunikací odstraňovat. Paní starostka také zmínila částečné vyčištění strouhy pod ulicí Šípková, odstranění nevzhledných železných patníků a plánované vysazení nových stromů v této lokalitě.

Pan Beneš se dotazoval na probíhající výstavbu obchvatu obce, jestli nám skutečně obchvat uleví v dopravě a jestli bude odkloněna trasa od Pesvic. Paní starostka podala informaci o tom, že územní plán obce Otvice počítá s odkloněním dopravy od hřbitova směrem k novému kruhovému objezdu, ale komunikace bohužel nejsou v majetku obce, tudíž ani projektové přípravy, ani financování této akce nezáleží na naší obci. V plánu je statistika průjezdu vozidel obcí před dokončením výstavby obchvatu a po jeho dokončení. S těmito výsledky můžeme dále pracovat, zda nám obchvat dostatečně uleví, nebo naopak. Zastupitelé také řešili vjezd kamiónů do části obce, kde je vjezd zakázán.

Pan Beneš se dotazoval, kdy dojde na restaurování Smírčího kříže. Paní starostka podala informaci, že tomu v podstatě nic nebrání a vše je připravené. Pan Beneš nabídl, že se spojí se zhotovitelem.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 19.05 hodin.

 

 

Ověřovatelé:                   Vladimír Beran

                                        Lenka Málková               

 

                                                               

 

                                                                        

Martin Kolomazník                                             Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                            starostka obce                                                                                                            

Vyvěšeno: 10. 5. 2021

Datum sejmutí: 26. 5. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět