Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 29. řádného zasedání ZO Otvice dne 2.5. 2022

Z Á P I S

z 29. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 2. 5. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:20 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17:20 hodin

Přítomno:   9 členů  ZO - viz prezenční listina

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele a hosty, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 9 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Rozpočtové opatření č. 2
  4. Dodatek č. 1 – ZKZ Chomutov s.r.o.
  5. Výběr dodavatele na stavební práce – „Rekonstrukce chodníků 6d a 16d v obci Otvice
  6. Výběr dodavatele na oplocení dětského hřiště - Brouzdaliště
  7. Výběr dodavatele na povrch multifunkční plochy - Brouzdaliště
  8. Ukončení členství obce v Severočeském sdružení obcí
  9. Pozemkové záležitosti:

 a) Převod pozemků – SPÚ

 b) Věcné břemeno – kanalizační přípojka k RD

 c) Věcné břemeno – Vodovodní přípojka k RD

 d) Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.

      10. Různé – pronájem kulturního domu – bod byl doplněn na jednání

      11. Diskuze

        

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XXIX/1) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 9ti hlasy (9-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Lea Novotná a pan Petr Laušman. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XXIX/2) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání paní Leu Novotnou a pana Petra Laušmana

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

3. Rozpočtové opatření č. 2

Paní starostka upřesnila důvod rozpočtového opatření. V materiálech pro jednání ZO je důvodová zpráva s podrobným rozpisem změn rozpočtu. Na příjmové stránce se jedná o narovnání stavu, celková částka zůstává beze změny. Na výdajové stránce se jedná o navýšení rozpočtu u investičních akcí a příspěvků na sportovní a kulturní činnost v obci.

Usnesení XXIX3):

Zastupitelstvo obce

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2022 s celkovým zvýšením výdajů rozpočtu ve výši 986 tis. Kč. Rozpočet po změnách je přijat jako schodkový s tím, že schodek je kryt zůstatkem stavu běžného účtu ke konci roku 2021. Částka ve výši 1.200 tis. Kč bude použita na splátku dlouhodobého úvěru.

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

 
       

Paragraf

Schválený rozpočet

Změna

Rozpočet po změnách

PŘÍJMY

 

 

 

4112 Výkon st. správy

160 000,00

-1 500,00

158 500,00

     

1345 Poplatek odpady

360 000,00

1 500,00

361 500,00

 

 

 

 

CELKEM PŘÍJMY

16 740 000,00

0,00

16 740 000,00

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

 

§ 2219 Ost. záležitosti komunikací

5 635 000,00

500 000,00

6 135 000,00

§3419 Ostatní sport. činnost

150 000,00

36 000,00

186 000,00

 

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6 622 000,00

-300 000,00

6 322 000,00

§ 3421 Využití volného času dětí

565 000,00

450 000,00

1 015 000,00

§ 6171 Činnost místní správy

3 153 000,00

300 000,00

3 453 000,00

 

 

 

 

 

CELKEM VÝDAJE

25 185 000,00

986 000,00

26 171 000,00

 

 

 

 

Celkem příjmy

16 740 000,00

0,00

16 740 000,00

Celkem výdaje 

25 185 000,00

986 000,00

26 171 000,00

Saldo po konsolidaci

-8 445 000,00

-986 000,00

-9 431 000,00

Financování

 

 

 

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech

9 645 000,00

986 000,00

10 631 000,00

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých p. 

-1 200 000,00

0,00

-1 200 000,00

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

4. Dodatek č.1 – ZKZ Chomutov s.r.o.

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení celkové částky. Vícepráce č. 1 obsahují změnu ceny za dílo související s požadavkem objednatele na přeložku původního kabelového vedení veřejného osvětlení tak, aby navazovalo na nové VO v jedné souvislé trase podél komunikace a v montáži a dodání dalších dvou lamp nového VO. Nové položky souvisí s nutností provedení zemních protlaků ve třech místech sjezdů, které v projektové dokumentaci a soupisu prací nebyly vůbec řešeny.

Vícepráce č. 2 obsahují především navýšení množství jednotlivých položek ze soupisu prací s ohledem na skutečnou realizaci. Dalším důvodem navýšení je přeložka 1ks původní lampy VO, a s tím zachování kabelového vedení k dané lampě i v původní trase.

Méněpráce obsahují odečet ceny za zábradelní systém, který byl po dohodě s objednatelem zkrácen a v nerealizaci 2ks vpustí s obrubníkem, které nebylo možné osadit.

Usnesení XXIX/4):

Zastupitelstvo obce

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otvice a společností ZKZ Chomutov, s.r.o. na investiční akci „Nový chodník k podchodu pod tratí ČD, Otvice“

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

5. Výběr dodavatele na stavební práce – „Rekonstrukce chodníků 6d a 16d v obci Otvice

Na tuto akci, byly osloveny celkem čtyři společnosti. Jedna společnost se z kapacitních důvodů omluvila, další nabídku neposlala a tak na obecní úřad dorazily pouze dvě nabídky. Nabídku poslala společnost BAGROS s.r.o a ZKZ Chomutov s.r.o. Obě nabídky splňovaly potřebné informace a náležitosti pro řádné posouzení.

Důvodovou zprávu k projednávanému bodu tvoří přílohy - Seznam doručených a přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení XXIX/5):

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

zprávu o průběhu zadávacího řízení a předložené informace členů výběrové komise

b) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníků 6d a 16d v obci Otvice“ předloženou uchazečem ZKZ Chomutov s.r.o., Dolní 3354/8, 430 01 Chomutov, IČ: 44567987, ve výši 1 372 459,27,- Kč bez DPH

c) pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

6. Výběr dodavatele na oplocení dětského hřiště - Brouzdaliště

Obec Otvice oslovila celkem pět společností, které se zabývají výrobou a montáží oplocení. Zpětně obec obdržela tři nabídky. Na minulém zasedání byla jako nejvýhodnější cenová nabídka vybrána společnost Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o. Po zaměření skutečného stavu tato společnost zaslala aktualizovanou nabídku dle současných cen na trhu, která byla o 50 tis vyšší, než původní. S tím obec nesouhlasila, proto oslovila druhou společnost, Stavíme ploty s.r.o., ta je ochotna uzavřít smlouvu dle původní cenové nabídky. Z toho důvodu dochází k uzavření smlouvy s jiným dodavatelem.

Usnesení XXIX/6):

Zastupitelstvo obce

revokuje

usnesení č. XXVIII/8) ze dne 21. 3. 2022, jehož text zní:

 

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na oplocení dětského hřiště předloženou uchazečem Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., IČO: 01771426, Ledce 99, 330 14 Ledce

b) pověřuje

starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

 

na nové znění:

 

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na oplocení dětského hřiště předloženou uchazečem Stavíme ploty s.r.o., IČO: 04449835, Dukelských hrdinů 547, 783 61 Hlubočky

b) pověřuje

starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

7. Výběr dodavatele na povrch multifunkční plochy - Brouzdaliště

Obec Otvice oslovila celkem tři společnosti, které se zabývají výstavbou a rekonstrukcí multifunkčních hřišť. Zpětně obec obdržela dvě cenové nabídky. Jedná se o výměnu plochy multifunkčního hřiště včetně demontáže a vyrovnání podkladu. Dále je v cenové nabídce zahrnuta výměna oplocení (sítí) okolo multifunkčního hřiště.

Usnesení XXIX/7):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

jako nejvýhodnější cenovou nabídku na povrch multifunkční plochy na dětském hřišti předloženou uchazečem VYSSPA Sport technology s.r.o.

b) pověřuje

starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

 

8. Ukončení členství obce v Severočeském sdružení obcí

Paní starostka zastupitelům vysvětlila důvody ukončení členství obce Otvice v Severočeském sdružení obcí k    31.12 2022.

Usnesení XXIX /8):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

ukončení členství obce Otvice v Severočeském sdružení obcí (SESO) k 31. 12. 2022

b) pověřuje

starostu obce k učinění potřebných úkonů k ukončení členství ve sdružení

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

9. Pozemkové záležitosti

a) Převod pozemků – SPÚ

Paní starostka ukázala na mapovém podkladu pozemky, které jsou předmětem bezúplatného převodu. Pozemky jsou zastavěné pozemní komunikací nebo se jedná o pomocné pozemky pro odvodnění místní komunikace. Z uvedených důvodů lze žádat o bezplatný převod na obec.

Usnesení XXIX /9a):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

bezúplatný převod pozemků par. č. 235/4, 252, 256/1, 304, 316/1, 642/14, 645 a 756/1 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Otvice

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy.

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

 b) Věcné břemeno – kanalizační přípojka k RD

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana L. M. a paní E. M.

Jedná se o připojení rodinného domu v ulici Polní.

Usnesení XXIX /9b):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 175/1 a 180/6 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku par. č. 177 v k.ú. Otvice

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem L. M. a paní E. M., oba  trvale bytem, xxxxx za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

c) Věcné břemeno – Vodovodní přípojka k RD

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana J. O.. Jedná se o připojení budoucího rodinného domu v ulici Polní.

Usnesení XXIX /9c):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 175/1 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky, ve prospěch pozemku par. č. 738/14 v k.ú. Otvice

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem J. O., trvale bytem xxxxxxza 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH.

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

d) Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.

Návrh je předkládán na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – Kabelové vedení nn a Pilíř (Zařízení distribuční soustavy), která se bude nacházet mj. na Dotčené nemovitosti. Předpokládaný rozsah omezení věcným břemenem činí 2 bm za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč. 

Usnesení XXIX /9d):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti – umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace na pozemku par. č. 449/1 v k.ú. Otvice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035

b) schvaluje

text smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

c) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

10. Pronájem kulturního domu

Na obecní úřad byla podána žádost o pronájem kulturního domu za účelem oslavy kulatých narozenin dne 31.12.2022. Sleva 50%je poskytnuta při pronájmu osobě pořádající osobní oslavu při významném jubileu (např. svatba, kulaté narozeniny 50 a více let, oslava mimořádného osobního úspěchu apod.)

Usnesení XXIX /10):

Zastupitelstvo obce

schvaluje

pronájem kulturního domu panu J. K., trvale bytem, xxxxxx dne 31.12 2022 za účelem oslavy kulatých narozenin. Cena pronájmu činí 5 000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 9ti hlasy (9-0-0)

 

11. Diskuze

První příspěvek do diskuze měl pan Beneš, sdělil, že nedělní Májový průvod měl velmi kladné ohlasy, poděkoval paní starostce za organizaci a pochválil celkový průběh akce. Ještě se dotazoval na termín výstavby fotbalových kabin, paní starostka sdělila, že přesný termín není ještě znám a všechno závisí na předloženém projektu a následně na výběrovém řízení.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a poté jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 19.12 hodin.

 

 

Ověřovatelé:        Lea Novotná

                            Petr Laušman                       

                                   

                                                                        

Martin Kolomazník                                Aneta Hutyrová

místostarosta obce                               starostka obce                                                    

Vyvěšeno: 9. 5. 2022

Datum sejmutí: 25. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět