Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 30. řádného zasedání ZO Otvice dne 13. června 2022.

Z Á P I S

z 30. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 13. 6. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin

Přítomno:   8 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluven: Petr Laušman

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele a hosty, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 8 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Informace o závěrečném účtu obce za rok 2021 
  4. Obecně závazná vyhláška, požární řád
  5. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění části veřejného osvětlení Obce Otvice Městem Jirkov
  6. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
  7. Stanovení zaměstnaneckých benefitů
  8. Pozemkové záležitosti

                   a) Převod pozemku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

                   b) Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.

  1. Diskuze

       

1. Schválení návrhu programu

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XXX/1) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 8mi hlasy (8-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Vladimír Beran a pan Jindřich Tomášek. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XXX/2) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana Vladimíra Berana a pana Jindřicha Tomáška

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

3. Informace o závěrečném účtu obce za rok 2021

Závěrečný účet obce byl projednán ve finančním výboru dne 1. 6. 2022 a zveřejněn na úřední desce dne 24. 5. 2022.

Informace o závěrečném účtu byla zastupiteli přijata bez výhrad.

Usnesení XXX/3):

Zastupitelstvo obce

schvaluje

hospodaření obce za rok 2021 a závěrečný účet obce za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

4. Obecně závazná vyhláška, požární řád

Dle zákona o požární ochraně obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany vydává požární řád obce. Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Nové znění vyhlášky bylo konzultováno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.

Nově byl od 1. ledna 2022 spuštěn veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“. V tomto informačním systému jsou na jednom místě zveřejňována znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky a některými neústředními správními úřady. Současně zde jsou zveřejňovány některé další zákonem stanovené akty, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků či v souvislosti s tímto výkonem. Právní předpisy územních samosprávných celků a některých neústředních správních úřadů nabývají platnosti okamžikem vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“), tj. v okamžiku, kdy je jejich původce „vloží“ do Sbírky právních předpisů.

Usnesení XXX/4):

Zastupitelstvo obce

a) vydává

Obecně závaznou vyhlášku, požární řád

b) ukládá

starostovi obce nahrát vyhlášku v příslušném formátu do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

5. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění části veřejného osvětlení Obce Otvice Městem Jirkov

V katastru obce Otvice, konkrétně na Černém mostě, se nachází sedm lamp veřejného osvětlení, které jsou součástí spínacího okruhu veřejného osvětlení města Jirkova. Obec dlouhodobě jedná s městem Jirkovem o majetkovém vyrovnání. Účelem smlouvy je závazek obce poskytnou městu finanční příspěvek na zajištění krytí nákladů na elektrickou energii shora definovaných lamp veřejného osvětlení. Pan Beneš se dotazoval na způsob výpočtu ceny za provoz sedmi zmiňovaných lamp. Paní starostka odpověděla, že finanční příspěvek bude přefakturován obci dodavatelem energie skutečně vyúčtovanou spotřebovanou energií. Pan Rohla se dotazoval, jestli má obec povinnost uveřejňovat smlouvu v registru smluv a jestli musí být tato informace uvedena ve smlouvě. Paní starostka dotaz zodpověděla.

Usnesení XXX/5):

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

předložené informace o stavu veřejného osvětlení na Černém mostě  

b) pověřuje

starostu obce k uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění části veřejného osvětlení Obce Otvice Městem Jirkov

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

6. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026

Pro následující volební období se navrhuje stejný počet zastupitelů. V tomto případě není nutné přijímat usnesení, neboť v případě, že zastupitelstvo počet členů nestanoví, platí dosavadní stav. Pro účely informovanosti však doporučujeme počet, byť stejný, stanovit a oznámit na úřední desce všem případným uskupením plánujícím zúčastnit se voleb.

Usnesení XXX/6):

Zastupitelstvo obce

a) stanovuje

v souladu s § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet 9 (devíti) členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026

b) ukládá

zveřejnit stanovený počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026 na úřední desce do dvou dnů od stanovení.

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

7. Stanovení zaměstnaneckých benefitů

Obec Otvice přispívala od 1. 1. 2018 zaměstnancům 70,- Kč na nákup stravenky v hodnotě 100,- Kč. Nově se navrhuje s platností od 1. 7. 2022 navýšení příspěvku od zaměstnavatele na 110,- Kč s tím, že výše hrazená zaměstnancem bude 40,- Kč. Obcí tedy budou poskytovány stravenky v hodnotě 150,- Kč, což odpovídá dnešním nákladům na potřebu stravování.

Dále se navrhuje zrušit příspěvek na rekreaci zaměstnanců z toho důvodu, že se jedná o příspěvek pouze pro zaměstnance s uzavřenou smlouvou na dobu neurčitou a zároveň u některých zaměstnanců není možné čerpat řádnou dovolenou vcelku – např. v místním obchodě. Z toho důvodu se také navrhuje zvýšit příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit zaměstnanců z dosud schválených 300,- Kč na 500,- Kč, který se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří vykonávají u obce práci na hlavní pracovní poměr. Výše příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění se nemění.

Usnesení XXX/7):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

s účinností od 1. 7. 2022 poskytování příspěvků pro zaměstnance obce a uvolněné funkcionáře obce (dále též jen zaměstnanec):

- Na stravování, ve výši 110,- Kč za každý pracovní den, ve kterém zaměstnanec odpracoval min. 6 hod. Na poskytnutí příspěvku má nárok zaměstnanec, který vykonává u obce práci na hlavní pracovní poměr a uvolněný funkcionář obce.

- Na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit zaměstnanců ve výši 500,- Kč za každý měsíc, ve kterém zaměstnanec odpracoval nejméně 15 pracovních směn, včetně dnů kdy čerpal řádnou dovolenou. Na poskytnutí příspěvku má nárok zaměstnanec, který vykonává u obce práci na hlavní pracovní poměr a uvolněný funkcionář.

- Na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc. Na poskytnutí příspěvku má nárok zaměstnanec, který má uzavřenou platnou smlouvu o penzijním spoření, nebo životním pojištění a vykonává u obce práci na hlavní pracovní poměr s uzavřenou smlouvou na dobu neurčitou, nebo vykonává uvolněnou funkci.

b) ruší

s účinností od 1. 7. 2022 poskytování příspěvků pro zaměstnance obce a uvolněné funkcionáře obce (dále též jen zaměstnanec):

- Na rekreaci zaměstnanců ve výši 2.000,- Kč za kalendářní rok, ve kterém zaměstnanec čerpal řádnou dovolenou vcelku a to 2x 1 týden, nebo 1x 2 týdny. Na poskytnutí příspěvku má nárok zaměstnanec, který vykonává u obce práci na hlavní pracovní poměr s uzavřenou smlouvou na dobu neurčitou, nebo vykonává uvolněnou funkci

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

8. Pozemkové záležitosti

a) Převod pozemku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předmětný pozemek o velikosti 15 m2 se nachází podél cyklostezky Chomutov – Strupčice.

Usnesení XXX/8a):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

bezúplatný převod pozemku par. č. 73/2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Otvice

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

b) Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s.

Návrh je předkládán na základě žádosti společnosti R-built s.r.o., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., která je investorem stavby zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení věcným břemenem činí 1 ks pilíř a 5 bm za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč bez DPH. Jedná se o připojení nového odběrného místa (zahrádky) v ulici Dlouhá. 

Usnesení XXX /8b):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti – umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy, provádění jeho obnovy, výměny a modernizace na pozemcích par. č. 127/1 a 127/3 v k.ú. Otvice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035

b) schvaluje

text smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

c) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 8mi hlasy (8-0-0)

 

9. Diskuze

První příspěvek do diskuze měla paní starostka, seznámila zastupitele s tím, jaké má obec možnosti pro omezení nákladní dopravy po otevření nového obchvatu. Jsou dvě varianty buď, bude průjezd Otvicemi silnicí III. třídy to lze omezit průjezd jen pro vozidla nad 12 t nebo se silnice změní na místní komunikaci a tam lze omezit průjezd i pro vozidla nad 3,5 t.

Druhá informace je o zaslané nabídce pana Mgr. Jana Tejkala, jedná se o vyhotovení jednotného vizuálního stylu znaku a vlajky obce Otvice. Zastupitelé se dohodli, že zatím nabídku přijímat nebudou.

Paní starostka předala zastupitelům k prostudování doplněné podklady společnosti PANATTONI, mají se k nim vyjádřit na příštím zasedání.

Další informace byly o kolaudaci chodníku, výstavbě nových chodníků, odvodnění za obecním úřadem, o novém oplocení dětského hřiště a plánovaném výběrovém řízení na výstavbu fotbalových kabin.

Diskutovaná byla také výstavba komunikace sdružení Alternativa za ulici Jílová.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a poté jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.48 hodin.

 

 

Ověřovatelé:        Vladimír Beran

                            Jindřich Tomášek                        

                           

                                   

                                                                       

Martin Kolomazník                               Aneta Hutyrová

místostarosta obce                              starostka obce                                                            

Vyvěšeno: 22. 6. 2022

Datum sejmutí: 8. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět