Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis ze 17. řádného zasedání ZO Otvice dne 9. listopadu 2020

Z Á P I S

ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 9. listopadu 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

 

Jednání bylo zahájeno v 17. 00 hodin

Přítomno: 7 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluven: Antonín Beneš, Jindřich Tomášek

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 7 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Návrh rozpočtu obce Otvice pro rok 2021 před zveřejněním
  4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otvice na období 2022-2027 před zveřejněním
  5. Pozemkové záležitosti

a) věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s.

b) prodej pozemku

c) prodej pozemku pro rozšíření zahradního domku

d) převod pozemku – SPÚ

e) prodej pozemku pro rozšíření zahradního domku

  1. Různé

a) odměny členům výborů a komisí – pro nečleny zastupitelstva

  1. Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XVII/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání.

Návrh programu byl schválen 7mi hlasy (7-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi Vladimír Beran a Petr Laušman. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XVII/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání Vladimíra Berana a Petra Laušmana

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

3. Návrh rozpočtu obce Otvice pro rok 2020 před zveřejněním

Paní starostka seznámila zastupitele s plánem investičních akcí na rok 2021 - 2022. Dále uvedla, že finanční komise byla seznámena s návrhem rozpočtu elektronickou cestou, nikdo neměl žádné připomínky ani návrhy. Paní starostka předala slovo účetní obce Otvice paní Kamile Pěnkavové, ta uvedla, že předkládaný návrh rozpočtu je zpracován v plném rozsahu v příjmové i výdajové části. Na příjmové stránce je navržena výše daňových příjmů s ohledem na současnou situaci. V části příjmů z ekonomické činnosti obce se předpokládaná výše příjmů navrhuje obdobně jako v letošním roce. Celkové předpokládané příjmy pro rok 2021 činí 15.335 tis. Kč. Do příjmů nejsou zahrnuty případné prodeje pozemků a to z důvodů, že se k dnešnímu datu nepředpokládá jejich výrazný prodej. Do příjmů dále nejsou zahrnuty případně obdržené dotace a zůstatek z letošního roku.

Ve výdajové stránce jsou propočítány zejména mandatorní výdaje, tj. mzdy, náklady na energie, veřejné osvětlení, na provoz MŠ apod. Dále jsou do výdajů již navrženy výdaje na drobnou údržbu, doplnění potřebné techniky, údržbu objektů v obci a také investiční akce, které jsou shrnuté v přiloženém přehledu a byly schválené v minulých letech. Při schvalování rozpočtu je nutné zohlednit předpokládanou výši splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 1.200 tis. Kč a předpokládaný stav účtu k 31. 12. 2020. Vzhledem k situaci v letošním roce, kdy byl dvakrát vyhlášen nouzový stav, byly pozastaveny veškeré nákladnější investiční akce. Obec obdržela kompenzační bonus a zároveň očekává dodatečné obdržení dotace za rekonstrukci místní komunikace v Obchodní zóně. Z toho důvodu je rozpočet navržen jako schodkový, s tím že schodek je kryt zůstatkem běžného účtu ke konci roku 2020. Výše výdajů činí 17.442 tis. Kč.

Usnesení XVII/3 :

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

předložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 

b) schvaluje

předložené investiční akce

c) ukládá

starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce min. 15 dní před závěrečným projednáním

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy ( 7-0-0)

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otvice na období 2022-2027 před zveřejněním

V návaznosti na schválení rozpočtu obce pro rok 2021 je předkládán střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027. Základním směřováním ve střednědobém výhledu je zachování  finanční hotovosti na účtech obce se současným snižováním dlouhodobého úvěru s tím, že obec nepočítá s financováním investic opětovným přijetím úvěru. Návrh rozpočtového výhledu umožňuje přiměřený rozvoj obce se zachováním výdajů na investice ve výši k 7 mil. Kč ročně za současného snižování zadluženosti. Do výhledu nejsou zahrnuty mimořádné příjmy. Rozpočtový výhled zpracovaný dle § 3 Zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.

Usnesení XVII/4 :

Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí

předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otvice na období 2022 - 2027 

b) ukládá

starostovi obce zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu na úřední desce min. 15 dní před závěrečným projednáním

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

5. Pozemkové záležitosti

a) věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s.

Zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti společnosti MONEST spol. s r.o., Na Moráni 5400, 430 01 Chomutov, která jedná jménem ČEZ Distribuce a.s. na základě plné moci. Při realizaci prací, osazení a napojení nové pojistkové skříně umístěné na pozemku p.č. 467/28 (pozemek ve vlastnictví investora), došlo k odkopání cca 4m kabelového vedení NN, umístněného na pozemku obce p.č. 467/26 v k.ú. Otvice. K uvedenému pozemku nebylo dosud vneseno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě v katastru nemovitostí. Uzavřením smlouvy tedy dochází k nápravě stavu. Jedná se o připojení budoucího rodinného domu.

Usnesení XVII/5a) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku par. č. 467/26 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je umístění, provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy, provádění obnovy, výměny a modernizace, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč + příslušná sazba DPH.

b) pověřuje

starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018482/VB/002

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

b) prodej pozemku

Záměr prodeje je projednáván na základě žádosti majitele přilehlých pozemků. Jedná se kamenný svah, který navazuje na pozemek žadatele.

Usnesení XVII/5b) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

nabídku na odkup části pozemku par. č. 72/63 o výměře 543 m2 za kupní cenu 100,- Kč/m2

b) schvaluje

text kupní smlouvy mezi obcí Otvice a panem D.H., trv. bytem xxxxxxxxx

c) pověřuje

starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

Usnesení bylo schváleno 6ti hlasy ( 6-0-1 se zdržel Rohla Roman)

 

c) prodej pozemku pro rozšíření zahradního domku

Jedná se o standardní prodej pozemku pro výstavbu, nebo rozšíření stavby zahradního domku. Záměr je projednáván na základě žádosti vlastníka sousedního zahradního domku.

Usnesení XVII/5c) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

prodej části pozemku par. č. 618/6  v k.ú. Otvice o max. výměře 5 m2 za účelem rozšíření objektu pro rekreaci v zahrádkářské kolonii nabyvateli R.H., trv. bytem xxx xxxxxxx, za cenu 500,- Kč za m2. Nabyvatel bude hradit náklady spojené s převodem pozemku a náklady na oddělení pozemku.

b) ukládá

starostovi obce uzavřít s nabyvatelem smlouvu o právu stavebníka provést stavbu na obecním pozemku a po dokončení stavby kupní smlouvu.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

d) převod pozemku – SPÚ

Předmětný pozemek je podle územního plánu pozemkem v prostoru veřejných prostranství. Majitelem pozemku je Státní pozemkový úřad, ale jeho údržbu provádí obec.

Usnesení XVII/5d) :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

bezúplatný převod pozemku par. č. 343/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Otvice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Otvice

b) pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

e) prodej pozemku pro rozšíření zahradního domku

Prodej pozemku se uskutečňuje na základě žádosti nabyvatele. Dochází ke změně výměry z devíti na osm metrů a tím i ke změně celkové částky.

Usnesení XVII/5e) :

Zastupitelstvo obce

revokuje

usnesení č. XXXI/6 ze dne 27. 6. 2018, jehož text zní:

 

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

prodej části pozemku par. č. 44/3 v k.ú. Otvice o výměře 9 m2 sousedící s pozemkem par. č 44/10 nabyvateli – majiteli rekreačního objektu na pozemku par. č. 44/10, za cenu 250,- Kč/m2, tj. 2.250,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje.

b) schvaluje

prodej části pozemku par. č. 44/3 v k.ú. Otvice o výměře 9 m2 sousedící s pozemkem par. č 44/8 nabyvateli – majiteli rekreačního objektu na pozemku par. č. 44/8, za cenu 250,- Kč/m2, tj. 2.250,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje.

c) a pověřuje

starostu obce k podpisu příslušných smluv.

 

na nové znění:

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

prodej části pozemku par. č. 44/3 v k.ú. Otvice o výměře 8 m2 sousedící s pozemkem par. č 44/10 nabyvateli – majiteli rekreačního objektu na pozemku par. č. 44/10, za cenu 250,- Kč/m2, tj. 2.000,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje.

b) schvaluje

prodej části pozemku par. č. 44/3 v k.ú. Otvice o výměře 9 m2 sousedící s pozemkem par. č 44/8 nabyvateli – majiteli rekreačního objektu na pozemku par. č. 44/8, za cenu 250,- Kč/m2, tj. 2.250,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady na přípravu oddělení pozemku, náklady na převod pozemku, náklady na přípravu kupní smlouvy a další související prokazatelné výdaje.

c) a pověřuje

starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

6. Různé

a) Odměny členům výborů a komisí – pro nečleny zastupitelstva

V projednávaném bodě byly schvalovány návrhy odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. V letošním roce díky pandemii koronaviru bylo uskutečněno oproti předcházejícím letům méně akcí, proto byly navrženy odměny v nižších částkách. Stejně tak u výborů proběhlo méně kontrol než v minulých letech.

Paní Lea Novotná, jako předsedkyně kulturní komise podává návrh na odměny členům KK a to za účast a pomoc při organizování všech akcí kulturní komise. Paní J. Š. ve výši 2.000,- Kč, L. L. ve výši 1.000,- Kč, V. K. ve výši 2.000,- Kč a L. S. ve výši 1.000,- Kč.

Předseda finančního výboru pan Beneš navrhl výši odměny pro členy finančního výboru. Panu P. J. ve výši 500,- Kč, paní V. M. ve výši 500,- Kč a paní J. M. částku ve výši 500,- Kč.

Pan Beran jako předseda kontrolního výboru navrhl finanční odměny pro členy kontrolního výboru R. Š. ve výši 500,- Kč, paní A. R. 500,- Kč a panu L. P. ve výši 500,- Kč.

Usnesení XVII/6a) :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

finanční odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva:

J. Š. 2.000,- Kč, L. L. 1.000,- Kč, V. K. 2.000,- Kč, L. S. 1.000,- Kč, P. J. 500,- Kč, V. M.  500,- Kč, J. M. 500,- Kč,

R. Š. 500,- Kč, A. N. 500,- Kč, L. P.  500,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7mi hlasy (7-0-0)

 

7. Diskuze

První diskuzní příspěvek byl ohledně konání kulturních akcí. Paní starostka informovala o průběhu „Vítání občánků“, které proběhlo v letošním roce pouze v omezené formě, přizpůsobené současné situaci. Paní Novotná vznesla dotaz ohledně naplánovaných akcí na předvánoční čas. Zastupitelé se shodli, že vzhledem k současné situaci, kdy je stále vyhlášen nouzový stav, budou veškeré kulturní akce do konce roku zrušeny. Jedná se o rozsvícení stromečku, koncert v kostele, pohádku v kulturním domě a falešný silvestr. Zastupitelé se dohodli pouze na zahájení adventního času ohňostrojem, který bude bez účasti veřejnosti.

Další diskuzní příspěvek byl ohledně příspěvků na sportovní a zájmovou činnost na rok 2021. Vzhledem k nově přistěhovaným občanům bude informace o možnosti čerpání příspěvku zveřejněna na webových a facebookových stránkách obce. Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu včetně žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách. Do smluv, které se týkají TJ Sokol a Sdružené obce Baráčníků, se navrhuje přidat možnost čerpání části finančních prostředků na drobné občerstvení a zároveň možnost proplacení nákladů, které vznikly od 1. 1. do 31. 12. daného roku.  

Dále paní starostka informovala o dorovnání počtu zaměstnanců údržby. V současné době máme oproti začátku roku 2020 o dva zaměstnance méně.

Dalším diskuzním příspěvkem byly dohody o využívání obecních pozemků pro účely parkování. Zpevněné plochy, které mnohdy vznikají v zelených pásech podél komunikace, podléhají stavebnímu povolení, ke kterému se zároveň musí vyjádřit správci sítí, k nimž se v případě havárie potřebují co nejrychleji dostat. Obec sice může část svého pozemku pronajmout, nicméně nemůže povolit výstavbu zpevněné plochy. Problém s parkováním v obci je čím dál větší a stížností na obecním úřadě stále přibývá. Nejhorší situace je aktuálně v ulici U kolejí, Nové, Kozí, Nádražní a Školní ulici. V ulici U kolejí je připraven projekt, který řeší komunikaci včetně podélných zpevněných ploch. V ulici Školní je též připraven projekt, který řeší doplnění parkovacích míst před obecním úřadem, čp. 34 a vodní nádrží. V ulicích Nová a Kozí je připravována studie, která bude následně projednána s veřejností. Další parkovací místa by měla vzniknout u fotbalového hřiště. V první řadě by občané měli parkovací místa pro své automobily řešit na svém vlastním pozemku. V některých případech tato možnost využít nelze, nicméně obec nemůže zajistit parkovací místa pro čtyři až pět automobilů ke každé nemovitosti. Pokud by se situace i nadále zhoršovala, budeme muset přejít k radikálnějším opatřením. Například parkování ve veřejné zeleni, nebo na obousměrné místní komunikaci, může být projednáváno jako přestupek.

Dále proběhla diskuze o hřbitově. V návaznosti na nově schválený Řád veřejného pohřebiště bylo návštěvníkům umožněno třídění odpadu a před vstupem na hřbitov byla instalována nová vitrína, kde bude aktualizovaný řád vyvěšen. Dále probíhaly prořezávky stromů a dřevin. Několik tújí a dalších náletových dřevin bylo odstraněno. Starší túje již neplnily svůj estetický účel a po případném návalu sněhu, nebo silnějším větru hrozilo poškození hrobových míst. Vzrostlé stromy, jako jsou například dvě dominantní lípy uprostřed hřbitova, budou posouzeny a prořezány odborníkem. Vzhledem ke stížnosti na vandalismus bylo také diskutováno o znovu zavedení zamykání hřbitova. Zámek, který bylo možné odemknout jedním univerzálním klíčem, již není funkční. Každodenní odemykání a zamykání hřbitova bohužel také není v silách obecních zaměstnanců. Dále bylo upozorněno také na to, že několik návštěvníků není místních, tudíž by pravděpodobně nebylo možné všechny dohledat a případně jim nový klíč předat. Prozatím tedy budeme více kontrolovat aktivitu na místním hřbitově a v případě zhoršení situace budeme hledat způsob, jak vandalismu a nezvaným návštěvám zamezit.

Na závěr paní starostka informovala o zahájení reklamačních prací na komunikaci v Obchodní zóně, o probíhajícím strojovém čištění a rozšíření odtokové strouhy u hřbitova, nákupu techniky na zimní údržbu a připravované studii fotbalových kabin.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.25 hodin.

 

Ověřovatelé:               Vladimír Beran

                                       Petr Laušman                                                                    

                              

                               

Martin Kolomazník                                                                            Aneta Hutyrová

místostarosta obce                                                                            starostka obce

Vyvěšeno: 16. 11. 2020

Datum sejmutí: 2. 12. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět