Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu

Typ: ostatní
Informace pro žadatele o příspěvky na sportovní, kulturní a spolkovou činnost.

Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu

 

 

PREAMBULE

 

            Zastupitelstvo obce Otvice má zájem na dlouhodobém a trvale udržitelném rozvoji kultury, sportu, zájmové činnosti a spolkového života v obci, stejně tak má zájem na efektivní podpoře činnosti kulturních, sportovních a spolkových organizací působících ve správním území obce Otvice. Z výše uvedených důvodů stanovuje pravidla pro finanční podporu sportovní, kulturní a spolkové a zájmové činnosti organizací i jednotlivých fyzických osob, zejména dětí a mládeže.

Za účelem transparentnosti poskytovaných veřejných finančních prostředků Zastupitelstvo obce Otvice vydává usnesením č. XXV/9), ze dne 4. září 2017, Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou závazné pro žadatele o finanční příspěvek i pro poskytovatele příspěvku.

Pro určení oprávněnosti výdajů a poskytování příspěvků při případných nejasnostech, které nejsou stanoveny v těchto zásadách, či v případě sporu mezi uživatelem příspěvku a zástupci poskytovatele příspěvku má vždy konečné rozhodnutí pouze Zastupitelstvo obce Otvice.

 

 

Obec Otvice poskytuje finanční podporu při splnění stanovených podmínek v následujících oblastech:

 

 1. Přímá podpora z rozpočtu obce občanským sdružením, sportovním a spolkovým organizacím

   

  Žadatel může požádat o příspěvek na činnost na příslušný kalendářní rok pouze v termínu do 1. března běžného roku.

   

  V žádosti žadatel musí uvést:

 • účetní výkazy za poslední dva roky, případně za dobu činnosti, je-li tato doba kratší. V případě, že žadatel podal žádost o finanční příspěvek v předchozím roce, předkládá pouze výkazy za uplynulý rok. Za dostatečné účetní výkazy se považují údaje o celkových provozních výdajích, údaje o celkových příjmech, souhrnu pohledávek a závazků spolku. Poskytovatel muže požadovat po příjemci dodatečné informace v případě nejasností předložených údajů.
 • schválený rozpočet na příslušný kalendářní rok, nebo předpokládané příjmy a výdaje z celé své činnosti, pro kalendářní rok, na který žádá příspěvek
 • počet aktivních členů organizace, celkový počet registrovaných členů, počet členů s věkem do 18-ti let
 • výši vybraných členských příspěvků za poslední 2 roky a stanovenou výši členských příspěvků pro rok, pro který žádá o finanční příspěvek. V případě, že žadatel podal žádost o finanční příspěvek v předchozím roce, předkládá pouze výši členských příspěvků pro rok, pro který žádá o finanční příspěvek.
 • základní výpis činnosti, pořádání akcí, dosažených sportovních výsledků, apod. za uplynulý rok
 • výši požadovaného příspěvku
 • určení odpovědné osoby k popisu smlouvy za organizaci a následného vyúčtování příspěvku.
 • čestné prohlášení žadatele, že veškeré uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé

   

  Projednání žádosti:

 • zastupitelstvo obce projedná žádost na svém nejbližším zasedání
 • z projednání budou vyřazeny neúplné, nebo nesprávně vyplněné žádosti
 • na přidělení příspěvku nemají žadatelé žádný právní nárok, zastupitelstvo obce není povinno zdůvodnit odmítnutí poskytnutí příspěvku, nebo snížení poskytnutého příspěvku oproti požadavku
 • příspěvky do celkové schválené výše 30 tis. Kč se vyplácejí jednorázově, 30 -50 tis. pololetně, 50 – 100 tis. Kč ve čtvrtletních termínech a vyšší částky mohou být vypláceny v častějších termínech.
 • žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 15-ti dnů od schválení poskytnutí příspěvku zastupitelstvem obce
 • se žadatelem bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku, ve které budou upřesněny konkrétní podmínky poskytnutí příspěvku a jeho následná kontrola.
 • žadatel je povinen uzavřít navrženou smlouvu o poskytnutí příspěvku do 30 ti dnů od předložení návrhu obcí Otvice, jinak nárok na poskytnutí příspěvku zaniká

   

   

 1. Příspěvek na pořádání akce

   

  Žadatel může požádat o příspěvek na kulturní, společenskou, či sportovní akci, kterou pořádá sám, nebo společně s obcí, nebo jinou neziskovou, či sportovní organizací. Příspěvek na akci není poskytován, je-li akce pořádána pouze pro členy pořadatelské organizace! O příspěvek může žadatel požádat v jakémkoliv termínu, nejpozději však 15 dnů před konáním akce. Žádosti o příspěvek přesahující 10 tis. Kč je nutno žádat s předstihem tak, aby žádost mohlo posoudit zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání. Termíny řádných zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách obce, nebo je lze zjistit dotazem na obecním úřadu.

   

  V žádosti musí žadatel uvést:

 • název, termín a místo konání akce
 • popis akce a zaměření na cílovou skupinu
 • návrh rozpočtu pořádané akce (příjmy a výdaje na akci), pro který žádá příspěvek, z kterého bude zřejmé částečné finanční zajištění celé akce ze strany žadatele
 • výši požadovaného příspěvku
 • určení odpovědné osoby k popisu smlouvy za organizaci a následného vyúčtování příspěvku.
 • čestné prohlášení žadatele, že veškeré uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé

   

  Projednání žádosti:

 • komise pro sportovní záležitosti, nebo komise pro kulturní záležitosti rozhodne o přidělení příspěvku, či zamítnutí žádosti do 10 dnů od podání žádosti
 • o žádostech na finanční příspěvek přesahující 10 tis. Kč rozhoduje zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání
 • z projednání budou vyřazeny neúplné, nebo nesprávně vyplněné žádosti
 • na přidělení příspěvku nemají žadatelé žádný právní nárok, kulturní komise a zastupitelstvo obce není povinno zdůvodnit odmítnutí poskytnutí příspěvku, nebo snížení poskytnutého příspěvku oproti požadavku
 • při vyčerpání finančních prostředků určených rozpočtem obce na příslušný rok pro poskytování příspěvků, bude žadatel vyrozuměn do 5-ti dnů o podstoupení žádosti k rozhodnutí zastupitelstvu obce, případně o neposkytnutí příspěvku z finančních důvodů
 • žádat o finanční příspěvek na akci lze žádat od data schválení rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok
 • žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 5-ti dnů od schválení příslušnou komisí, nebo do 15 ti dnů při poskytnutí příspěvku zastupitelstvem obce
 • s úspěšným žadatelem bude sepsána smlouva o přidělení příspěvku, ve které budou upřesněny konkrétní podmínky poskytnutí příspěvku a jeho následná kontrola
 • žadatel je povinen uzavřít navrženou smlouvu o poskytnutí příspěvku do 30 ti dnů od předložení návrhu obcí Otvice, jinak nárok na poskytnutí příspěvku zaniká

   

   

   

 1. Příspěvek na podporu kulturní, zájmové a sportovní činnosti mládeže

   

  Příspěvek na podporu kulturní, zájmové a sportovní činnosti mládeže je vyplácen na různorodou sportovní, zájmovou, kulturní, či spolkovou činnost dětí ve věku 6 – 18 let, kterou provozují organizovaným způsobem a v organizacích, které nemají sídlo činnosti ve správním obvodu obce Otvice. Žadatelem může být pouze právní zástupce dítěte, které má trvalý pobyt v obci Otvice. Schválené příspěvky budou převedeny výhradně na účet organizace, ve které je dítě žadatele registrováno. V případě odhlášení z trvalého pobytu v obci Otvice, ztrácí žadatel nárok na poskytnutí příspěvku. Termín pro podání žádostí musí být ána nejpozději do 1. března příslušného roku. Zastupitelstvo obce, v závislosti na dostupných finančních prostředcích může v průběhu roku přijímat individuální žádosti, hodné mimořádného zřetele.

  V případě ukončení, přerušení, či nevykonávání podporované činnosti dítěte v průběhu kalendářního roku, je povinen žadatel tuto skutečnost nahlásit poskytovateli do 15-ti dnů.

              Výše příspěvků na jednotlivé sporty a ostatní činnosti jsou pro každý rok stanoveny zastupitelstvem obce v závislosti na finančních možnostech rozpočtu obce pro daný rok. Zastupitelstvo před vyhlášením termínu pro podání žádostí bude stanovovat výši podpory pro jednotlivé činnosti s ohledem na věk a zejména finanční náročnost dané činnosti dítěte. V případě pokud nebude výše pro daný rok zastupitelstvem aktualizována, bude platit výše příspěvků pro jednotlivé činnosti dle předchozího roku. Podporovány budou zejména činnosti dlouhodobého charakteru. Doba činnosti dítěte pro schválení podpory musí činit min.12 měsíců před podáním žádosti.

  V žádosti musí žadatel uvést:

 • jméno a datum narození dítěte
 • odvětví, nebo činnost, ve kterém je dítě registrováno se dokládá kopií registračního průkazu, nebo potvrzením o členství v organizaci
 • přesný popis provozované činnosti, s důrazem na finanční náročnost kulturní, zájmové, nebo sportovní činnosti,
 • přehled dosažených výsledků ve sportovní činnosti, nebo přehled kulturní, či zájmové aktivity za posledních 12 měsíců, které se dítě žadatele účastnilo
 • Přesné identifikační údaje organizace, ve které dítě provozuje svoji činnost.

   

   

   

  Projednání žádosti:

 • zastupitelstvo obce projedná žádost na svém nejbližším zasedání
 • z projednání budou vyřazeny neúplné, nebo nesprávně vyplněné žádosti
 • na přidělení příspěvku nemají žadatelé žádný právní nárok, zastupitelstvo obce není povinno zdůvodnit odmítnutí poskytnutí příspěvku, nebo snížení poskytnutého příspěvku oproti požadavku
 • žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 15-ti dnů od schválení poskytnutí příspěvku zastupitelstvem obce
 • s organizací, kde dítě provozuje svoji činnost, bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku.

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

   

  Žádosti se podávají na tiskopisu, který je k dispozici na obecním úřadu a webových stránkách obce. Žádné jiné typy žádostí o podporu sportu, kultury a jiné obdobné činnosti nebudou obcí Otvice přijímány.

              Použije – li žadatel finanční prostředky v rozporu s těmito zásadami, nebo využije finanční prostředky pro jiný, než určený účel, je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky obci Otvice zpět a uhradit sankční poplatek ve výši 20% neoprávněné použité částky a to nejpozději do 15 – ti dnů od zjištění takovýchto skutečností, případně od rozhodnutí zastupitelstva při projednání o oprávněnosti poskytnutých příspěvků podle těchto zásad. Sankční poplatek není úrokem z dlužné částky, jedná se o náhradu neúčelně vynaložených nákladů obcí Otvice při poskytování příspěvků.

              Upřesňující podmínky pro poskytování, využití a následné vyúčtování příspěvků a pravidla pro kontrolu, jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách mezi poskytovatelem příspěvku a žadatelem. Návrhy smluv v jednotlivých oblastech musí být k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu a na webových stránkách obce Otvice v době vyhlášení výzev pro podání žádostí.   

   

  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

   

              Schválením těchto Zásad se ruší Zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce v oblasti kultury a sportu schválené Zastupitelstvem obce Otvice dne 26. ledna 2015 usnesením č. IV/7.

   

   

   

  V Otvicích dne 4. 9. 2017

   

   

   

   

   

  Martin Kolomazník                                                   Pavel Ašenbrener

  místostarosta obce                                                     starosta obce


Vytvořeno: 13. 9. 2017
Poslední aktualizace: 13. 9. 2017 9:23
Autor: Správce Webu