Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NAŘÍZENÍ OBCE OTVICE č. 1/2013,

kterým se vydává

Tržní řád obce Otvice

Zastupitelstvo obce Otvice se dne 17. 6. 2013 usneslo podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení.

 

Čl. 1 Předmět úpravy

(1) Tržní řád obce Otvice (dále jen „tržní řád“) je závazný pro celé katastrální území obce Otvice včetně soukromých pozemků.

(2) Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) vymezuje:

a) místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení,

b) stanovení jejich kapacity a přiměřené vybavenosti,

c) dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb,

d) stanovení, na které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád nevztahuje nebo které jsou zakázány,

e) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,

f) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.

 

(3) Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v tržnicích vymezuje:

a) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,

b) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.

 

Čl. 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí:

a) místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) tržiště, trh, tržní místo, restaurační zahrádka, předsunuté prodejní místo, prodejní místo, místo pro nabídku zboží,

b) tržnicí provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb, přičemž tento prostor umožňuje sestavit určitý počet prodejních míst nebo míst pro poskytování služeb (dále jen „prodejních míst“) a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními nebo zařízeními pro poskytování služeb (dále jen „prodejními zařízeními“),

c) tržištěm prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na místech pronajatých k tomuto účelu, přičemž tento prostor umožňuje sestavit alespoň 10 prodejních míst a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními, jejichž počet a rozmístění v prostoru tržiště jsou určeny plánem,

d) trhem obecním, vánoční nebo jiný trh, při kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1)  (dále jen „trh“),

e) místem pro konání trhu tržnice, tržiště nebo jiné místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) uvedené v příloze č. 1 a 2,

f) tržním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), které nesplňuje požadavky kladené na tržiště a na kterém se na jednom nebo více prodejních místech nabízí, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou v příloze č. 2 a 3,

g) restaurační zahrádkou místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se na zpevněném povrchu nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „Hostinská činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1). Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna,

h) předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém je umístěno prodejní zařízení, ve kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele,

i) prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení,

j) místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se za účelem nabídky nebo prodeje vystavuje zboží stejného druhu jako provozovně,

k) prodejními zařízeními stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stoly, stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná pohybu nebo přesunu jako například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční vozíky, kola a podobně), přenosná nebo nesená zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení,

l) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby,

m) pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě,

n) pojízdným prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná provozovna přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a pojízdná provozovna zastavuje2) za účelem nabídky, prodeje zboží nebo poskytnutí služby. Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není prodej z prodejního zařízení, které slouží k prodeji na jednom místě a to ani tehdy, jestliže je na toto místo pravidelně přesunováno,

o) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která provozuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uvedená v přílohách č. 1 až 3,

p) prodejcem právnická nebo fyzická osoba, která nabízí, prodává zboží a poskytuje služby v tržnici nebo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1).

 

 

Čl. 3 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení

(1) Na území obce Otvice je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby jen na těchto místech:

a) na tržištích a trzích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,

b) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení,

c) v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení – nejde-li o případy uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou přesněji specifikována zákresem v mapě v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.

(3) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení:

a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,

b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.

 

Čl. 4 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst

 

pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (počet prodejních míst nebo velikost plochy v metrech, popřípadě v m2) je stanovena v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby zboží nebylo uloženo přímo na zemi. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy3).

(3) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být dále vybavena:

a) při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,

b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,

c) při prodeji potravin4) zařízeními požadovanými zvláštními právními předpisy5) 6),

d) při prodeji elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení přípojkou elektrické energie pro předvedení nabízeného nebo prodávaného zboží.

(4) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě či použití a označení prodejních míst podle zvláštních předpisů7).

(5) Tržiště a trhy musí být vybaveny veřejně přístupným sociálním zařízením (WC).

 

Čl. 5 Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb

na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb je nejdříve od 08:00 a nejpozději do 18:00 hodin, pokud v příloze č. 2, tohoto nařízení není pro jednotlivá tržiště stanoveno jinak.

(2) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 2. Doba prodeje zboží a poskytování služeb při trzích je nejdříve od 08:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud v příloze č. 2 není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak.

(3) Ostatní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mohou být provozována po celý rok nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na ostatních místech je nejdříve od 08:00 a nejpozději do 18:00 hodin, pokud v příloze č. 3, tohoto nařízení není pro jednotlivá místa stanoveno jinak.

(4) Restaurační zahrádky mohou být provozovány od 1. 4. do 31. 10. Doba prodeje zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách je nejdříve od 10.00 hodin a nejpozději do 22.00 hodin., pokud v příloze č. 4, tohoto nařízení není stanoveno jinak. Do uvedené doby se započítává i doba nezbytného úklidu.

 

 

 

Čl. 6 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Provozovatelé a prodejci jsou na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb povinni:

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,

b) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, schůdnost, čistotu prodejních míst a prodejních zařízení včetně míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,

c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo, roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů8),

d) organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly a aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř apod.),

e) používat k nabídce zboží a jeho prodeji prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

f) užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu provozovatelem určená, nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod,

g) dovézt ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody již očištěné a zbavené zvadlých částí,

h) parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích9) s místní úpravou organizování dopravy10).

(2) Pro provozovatele restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst platí ustanovení odst. 1 písm. a) až f) obdobně.

 

Čl. 7 Pravidla k zajištění řádného provozu

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Prodejce je povinen:

a) zaplatit provozovateli místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uvedeného v přílohách č. 1 až 3 úplatu za užívání a za užívání místa neuvedeného v přílohách č. 1 až 3 (předsunutý prodej, restaurační zahrádky, vánoční a velikonoční prodej apod.) zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky obce Otvice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství11),

b) na požádání provozovatele a kontrolních orgánů předložit doklad o zaplacení úplaty nebo místního poplatku,

c) zabezpečit vybavení místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v souladu s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. a) až c) tohoto nařízení.

(2) Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:

a) zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním řádem a plán tržnice, tržiště nebo trhu (dále jen „provozní řád“) s vyznačeným umístěním jednotlivých prodejních míst, míst pro prodej živých zvířat, skladových a pomocných prostor, stanoviště provozovatele (správce), únikových cest, protipožárních prostředků, sociálního zařízení (WC), zdrojů vody, nádob na odpady, prostoru pro zabíjení, stahování, kuchání a porcování zvířat a ryb a podobně,

b) umístit (u vchodů do tržnice trvale a zvenčí viditelně, na přístupových cestách u tržiště nebo trhu po dobu konání) tento tržní řád a provozní řád včetně označení provozovatele7). Na tomto místě musí být rovněž uvedena provozní doba, obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení správce – byl-li určen provozovatelem,

c) prokazatelně seznámit prodejce s tržním a provozním řádem a dbát na jejich dodržování,

d) určit prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a zabezpečit jejich vybavení v souladu s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 a 5 tohoto nařízení,

e) vést řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby, uchovávat ji nejméně po dobu pěti let12) a na požádání ji předložit kontrolním orgánům,

f) zajistit provádění pravidelného úklidu,

g) určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob8) pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo odstranění těchto odpadů8),

h) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,

i) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice, tržiště nebo trhu,

j) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),

k) zajistit pro prodejce možnost používání sociálního zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou),

l) neumožnit prodej hub bez osvědčení prokazujícího jejich znalost13),

m) vymezit v rámci tržnice, tržiště nebo trhu místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej14) za předpokladu, že zde dochází k jejich nabídce a prodeji,

n) být držitelem příslušného živnostenského oprávnění, naplňuje-li jeho činnost znaky živnosti15),

o) zaplatit obci Otvice poplatek za užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky obce Otvice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství11),

p) před zahájením provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb umístěného na místní komunikaci nebo silnici mít pravomocné rozhodnutí silničního dopravního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace nebo silnice16). Při provozování místa umístěného mimo místní komunikaci nebo silnici mít souhlas vlastníka (správce) pozemku,

q) být přítomen v prostoru tržnice nebo tržiště po celou prodejní nebo provozní dobu.

(3) Pro provozovatele tržního místa platí ustanovení odst. 2 písm. c) až p) obdobně.

 

Čl. 8 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,

 

na které se nevztahuje Čl. 1 a 3 tohoto nařízení

(1) Čl. 1 a 3 tohoto nařízení se nevztahuje na:

a) prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem17),

b) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách v době od 09:00 do 22:00 hodin,

c) prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím předsunutých prodejních míst,

d) na prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím pojízdného prodeje, nejde-li o případy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,

e) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí od 1. do 24. prosince,

f) velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 14 dnů před velikonočním pondělím.

(2) Pro jejich provoz přiměřeně platí ustanovení Čl. 2, 4 až 7 a 9 tohoto nařízení.

 

Čl. 9 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb

(1) Na území obce Otvice se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) poskytovat následující druhy prodeje a poskytování služeb:

a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních a otevřených koupalištích,

b) pojízdný prodej v části obce vymezeném ulicemi Jirkovská, Chomutovská, Obchodní zóna,

c) podomní prodej v době od 18:00 do 09:00 hodin.

(2) Na území obce Otvice se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet nebo poskytovat služby směřující bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

 

Čl. 10 Kontrola a sankce

  1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obecní úřad Otvice a živnostenský úřad19).

  2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů20).

 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 

(1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Zastupitelstva obce Otvice č. XXXI/8b), ze dne 17. 6. 2013 a nabývá účinnosti dnem 15. července 2013.

 

……………………………….                                                  ……………………………….

Milan Doksanský                                                                               Pavel Ašenbrener

místostarosta obce                                                                             starosta obce

 

 

 

Přílohy:

č. 1 - Seznam tržnic

č. 2 - Seznam tržišť a trhů

č. 3 - Seznam tržních míst

č. 4 - Seznam restauračních zahrádek provozovaných po 22:00 hod.

 

Příloha č. 1 k nařízení obce Otvice č. 1/2013

Seznam tržnic

Poř. čís., Vymezení míst, Adresa (umístění), Počet prodejních míst nebo velikost prostoru v m (m2), Prodejní (provozní) doba, Doba provozu, Vymezení sortimentu a služeb

1.         V katastrálním území se dosud nenachází žádná tržnice – v případě vybudování bude označeno podle kolaudačního rozhodnutí

 

Příloha č. 2 k nařízení obce Otvice č. 1/2013

Seznam tržišť a trhů

Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,

podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst

Poř. čís., Vymezení místa Adresa (umístění), Počet prodejních míst nebo velikost prostoru v m (m2), Prodejní (provozní) doba, Doba provozu (celoročně nebo dočasně),  Vymezení sortimentu a služeb

 

1.         OBECNÍ TRH NA NÁVSI – Stará ul., vymezený částí parcely č. 450/1 v k.ú. Otvice o celkové ploše 3000 m2           Provozní doba 8:00-23:00, celoročně,           Pouze pro akce pořádané nebo spolupořádané obcí Otvice. Živá zvířata a ryby, suroviny rostlinného a živočišného původu a výrobky z nich. Upomínkové předměty vztahující se k obci Otvice a Chomutovsku a k České republice, výtvarná díla, pohlednice, plány a mapy měst a republiky, knižní průvodce, tisk s výjimkou pornografického a erotického, jízdenky městské hromadné dopravy, telefonní karty, ceniny, drobné psací potřeby, vstupenky na kulturní programy.

Řemeslné výrobky z přírodních materiálů.

Občerstvení.

Pořádání kulturních produkcí a zábav, ukázky dobových řemesel.

 

Příloha č. 3 k nařízení obce Otvice č. 1/2013

Seznam tržních míst

Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,

podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst

Poř. čís., Vymezení míst, Adresa (umístění), Počet prodejních míst nebo velikost prostoru v m2     , Prodejní (provozní) doba, Doba provozu (celoročně nebo dočasně), Vymezení sortimentu a služeb

  1. TRŽNÍ MÍSTO „U KAUFLANDU“ – prostor přilehlých parkovišť a chodníků o celkové rozloze max. 3000m2, provozní doba 7:00 – 22:00. celoročně, sortiment: Květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, upomínkové předměty vztahující se k Chomutovsku a k České republice, výtvarná díla, pohlednice, plány a mapy města a republiky, knižní průvodce, tisk s výjimkou pornografického a erotického, telefonní karty, ceniny, drobné psací potřeby, vstupenky na kulturní programy, akční zboží z přilehlých obchodů, Řemeslné výrobky z přírodních materiálů.

    Občerstvení.

    Pořádání kulturních produkcí a zábav, ukázky dobových řemesel.

 

Příloha č. 4 k nařízení obce Otvice č. 1/2013

Seznam restauračních zahrádek provozovaných po 22:00 hod.

Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,

podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst

Poř. čís., Vymezení míst, Adresa provozovny, před kterou je restaurační zahrádka umístěna          , Počet prodejních míst nebo velikost prostoru v m (m2), Prodejní (provozní) doba,      Doba provozu (celoročně nebo dočasně),             Vymezení sortimentu a služeb

1.         „Zelený strom“ - Chomutovská ul., Otvice,   parcela č. 292 v k.ú. Otvice,   09:00-24:00,   1. 4. – 31. 10.,            Hostinská činnost

2.         Restaurace „U Bandity“ Chomutovská ul., Otvice, Chomutov,         Podle povoleného záboru veřejného prostranství,    09:00-24:00,   1. 4. – 31. 10., Hostinská činnost

3.         Restaurace „Osada“, Školní ul., Otvice,         Podle povoleného záboru veřejného prostranství,      09:00-24:00,            1. 4. – 31. 10., Hostinská činnost