Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Sociální pomoc

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zápis z 23. řádného zasedání ZO Otvice dne 6. září 2021.

Z Á P I S

z 23. řádného zasedání Zastupitelstva obce Otvice, konaného dne 6. září 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Otvicích od 17:00 hod.

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno:   5 členů  ZO - viz prezenční listina

Omluveni:  Martin Kolomazník, Antonín Beneš, Roman Rohla, Vladimír Beran

Hosté: Ing. Lukáš Charvát

Úvodem starostka obce, paní Aneta Hutyrová, přivítala přítomné zastupitele, konstatovala, že počet přítomných členů ZO je 5 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, jednání bylo zahájeno.

Na jednání byl navržen program:

  1. Schválení návrhu programu
  2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání
  3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy- projednávání přestupků
  4. Dodatek č. 2 – NEFO elektro s.r.o
  5. Pozemkové záležitosti

a) Věcné břemeno – Vodovodní řád a splašková tlaková kanalizace

b) Věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka - bod doplněný na jednání

c) Věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka - bod doplněný na jednání

  1. Diskuze

 

1. Schválení návrhu programu

K doplněnému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, či jiné návrhy.

Usnesení XXIII/1 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje     

navržený program jednání

Návrh programu byl schválen 5ti hlasy (5-0-0)

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání

Zastupitelé byli vyzváni k návrhům na ověřovatele zápisu z jednání. Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Lea Novotná a pan Jindřich Tomášek. Zapisovatelkou byla určena paní Vladislava Wottawová.

Usnesení XXIII/2 :

Zastupitelstvo obce

schvaluje

ověřovatele zápisu z dnešního jednání paní Leu Novotnou a pana Jindřicha Tomáška

Usnesení bylo schváleno 5ti hlasy (5-0-0)

 

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků

Zastupitelstvo obce Otvice schválilo dne 9. 9. 2019 uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Chomutovem o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021. Nyní je nutné do 30. 9. 2021 požádat o další prodloužení smlouvy pro rok 2022 a 2023. Starostka obce informovala zastupitele o tom, že za jeden projednaný přestupek obec platí 3.100,- Kč, celkem bylo zaplaceno za rok 2018 - 58.900,- Kč, za rok 2019 - 93.000,- Kč a za rok 2020 - 83.700,- Kč. Dříve obec zajišťovala administrativní činnost ohledně přestupků samostatně, současná legislativa ale vyžaduje pro tuto činnost právní vzdělání.

Usnesení XXIII/3 :

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Chomutovem o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na roky 2022 – 2023

b) souhlasí

s výší nákladů v částce 3.100,- Kč za každý jednotlivý případ projednané typové kauzy

c) ukládá

starostovi obce provést potřebné kroky k uzavření smlouvy

 Usnesení bylo schváleno 5ti hlasy (5-0-0)

 

4. Dodatek č. 2 – NEFO elektro s.r.o

Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu navýšení celkové částky oproti Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. K navýšení celkové ceny dochází z důvodu nutných oprav na stávajícím vedení veřejného osvětlení u vlakové zastávky, na které bylo dle projektu napojeno nové kabelové vedení. Bez těchto oprav by nebylo možné nové veřejné osvětlení provozovat (nedostatečná kapacita napětí). Dále pak došlo k odstranění nefunkčních stožárů VO, které se nacházely u KŠV Group s.r.o., a dvou stožárů u prodejny SIKO, které byly instalovány původně jako přechodové, ale v místě, kde se přechod, ani místo pro přecházení nenachází.

Usnesení XXIII/4 :

schvaluje

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Otvice a společností NEFO elektro s.r.o. na investiční akci „Rekonstrukce ulice Obchodní zóna Otvice – 3. etapa VO“

Usnesení bylo schváleno 5ti hlasy (5-0-0)

 

5. Pozemkové záležitosti

a) Věcné břemeno – Vodovodní řád a splašková kanalizace

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana Ing. L. Ch. Jedná se o zřízení inženýrských sítí, které budou sloužit k budoucímu napojení nových RD. Zastupitelům bylo předloženo pět variant řešení vodovodního řadu a splaškové tlakové kanalizace, které byly projednávány s majiteli sousedních pozemků a vlastníky dotčených inženýrských sítí. Jediná reálná varianta je částečný zásah do komunikace v ulici U Hřiště. Komunikace na pozemku par. č. 72/52 a cyklostezka budou řešeny protlakem. Po rozsáhlé diskuzi zastupitelé souhlasí s umístěním věcného břemene na pozemcích obce Otvice par. č. 72/52, 72/58, 501/1 a 618/2 . Vzhledem k tomu, že se jedná o prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace, bude po dokončení uzavřena trojstranná smlouva o zřízení věcného břemene, mezi obcí Otvice jako stranou povinnou, společností SVS a.s. jako stranou oprávněnou a soukromým investorem stavby panem Ing. L. Ch. Nově vybudované inženýrské sítě budou předány do majetku SVS a.s.

Usnesení XXIII/5a):

Zastupitelstvo obce

revokuje

usnesení č. XXI/5b) ze dne 3. 5. 2021, jehož text zní:

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 618/2, 517/1 a 501/1 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana Ing. L. Ch., trvale bytem Chomutov, xxxxxxxxxxxxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem Ing. L. Ch., trvale bytem, Chomutov, xxxxxxxx, za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

 

na nové znění:

 

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 72/52, 72/58, 501/1 a 618/2  v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nového vodovodního řadu a splaškové tlakové kanalizace, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469. Investorem stavby je žadatel, pan Ing. L. Ch., trvale bytem Chomutov, xxxxxxxxxxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem Ing. L. Ch., trvale bytem, Chomutov, xxxxxxxxxxxxx a Smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi obcí Otvice jako stranou povinnou, společností SVS a.s. jako stranou oprávněnou a soukromým investorem stavby panem Ing. L. Ch., trvale bytem Chomutov, xxxxxxxxxxxxx za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardních smluv za schválených podmínek.

Usnesení bylo schváleno 5ti (5-0-0)

 

 

b) Věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana Ing. L. Ch. Jedná se o přípojky kanalizace a vodovodu pro budoucí pasivní rodinný dům na pozemku par. č. 490/3 v k.ú. Otvice.  

Usnesení XXIII/5b):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 501/1 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana Ing. L. Ch., trvale bytem, Chomutov, xxxxxxxxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem Ing. L. Ch., trvale bytem, Chomutov, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek. 

Usnesení bylo schváleno 5ti (5-0-0)

 

 c) Věcné břemeno – Vodovodní a kanalizační přípojka

Návrh na zřízení věcného břemene se projednává na základě žádosti pana M. Š. a paní J. Š., oba trvale bytem Chomutov, xxxxxxxxxxx.  Jedná se o připojení stávající zahradní chatky v ulici Polní.

Usnesení XXIII/5c):

Zastupitelstvo obce

a) schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 175/1 a 180/6 v k.ú. Otvice, jejichž obsahem je zřízení, provozování a údržba nové vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch investora stavby pana M. Š. a paní J. Š, oba trvale bytem Chomutov, xxxxxxxxxxxx

b) schvaluje

standardní podmínky pro přípravu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu, mezi obcí Otvice a soukromým investorem stavby panem M. Š. a paní J. Š., oba trvale bytem, Chomutov, xxxxxxxxxxxxxxxx za 500,- Kč za každý dotčený pozemek a 30,- Kč za každý dotčený m2 věcného břemene + příslušná sazba DPH

c) pověřuje

starostu obce k podpisu standardní smlouvy za schválených podmínek 

Usnesení bylo schváleno 5ti (5-0-0)

 

6. Diskuze

První diskuzní příspěvek byl o dokončené investiční akci „Doplnění a přeložka veřejného osvětlení v ulici Jirkovská“.  Předložená cenová nabídka na tuto investiční akci byla projednána v zastupitelstvu dne 8. února 2021. Firma předložila rozpočet ve výši 152 533,02,- bez DPH s tím, že rozpočet včetně DPH je 174 397,73 Kč. Po dokončení akce bylo zjištěno, že program vypočítal DPH špatně, nicméně částka bez DPH se nezměnila. Při správném vypočtení DPH tedy celková cena za doplnění a přeložku veřejného osvětlení činí 184 564,95,- Kč včetně DPH. Jednalo se o administrativní chybu.

Dále paní starostka informovala o předpokládaném zahájení prací v ulicích Školní a U kolejí.

Paní Málková vznesla dotaz ohledně opravy chodníku vedle mateřské školy a upozornila na dopravní značku v ulici Jirkovská, která je pro řidiče špatně viditelná. Paní starostka odpověděla, že v současné době probíhá příprava projektové dokumentace na chodník u mateřské školy, dále na chodník z ulice Dlouhá do ulice Příčná a chodník z ulice Stará do ulice Nová.

Pan Tomášek se dotazoval na osazení tabulky s upozorněním na měření rychlosti. Paní starostka odpověděla, že značky jsou již připravené a v nejbližší době proběhne jejich instalace.

Dále paní starostka představila zastupitelům záměr společnosti Nelumbo Energy a.s. Jedná se o vybudování sociálního centra a domova pro seniory na pozemcích společnosti Nelumbo Energy a.s. Projekty zahrnují také vybudování nové kanalizace, která by měla být napojena z ulice Kozí. Obec zvažuje možnosti podílení se na této akci a napojení stávajících rodinných domů v ulici U Vodárny.

Poslední diskuzní příspěvek se týkal pozemku par. č. 93/1 o výměře 501 m2 v ulici Nádražní, který je v územním plánu veden jako plocha pro bydlení. Tento pozemek se nachází u hlavní odtokové strouhy a není zde vybudovaný sjezd. Případnou stavbou nového rodinného domu by mohlo dojít ke zhoršení přístupu k této strouze, která je čištěna zaměstnanci obce. Vybudování sjezdu by přineslo další komplikace. Další část strouhy by musela být zatrubněna, což je v tomto místě obzvlášť při velkých deštích problém. Pozemek vlastní dva majitelé. Jeden z nich nabídl prodej pozemku nejdříve obci. Zastupitelé pověřili starostku obce k projednání možného odkupu a částku, za kterou jsou majitelé ochotni pozemek obci prodat. Na dalším zasedání bude tento bod zařazen včetně požadované ceny.

Jiné příspěvky do diskuze nebyly vzneseny, paní starostka zastupitelům poděkovala za aktivní přístup při zasedání a jednání ukončila.

 

Jednání bylo ukončeno v 19.45 hodin.

 

 

Ověřovatelé:           Lea Novotná

                               Jindřich Tomášek                                   

 

                                                                       

Martin Kolomazník                               Aneta Hutyrová

místostarosta obce                             starostka obce                                                            

Vyvěšeno: 15. 9. 2021

Datum sejmutí: 1. 10. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět