Oficiální webové stránky obce Otvice

Adresa:
Obecní úřad Otvice
Školní 95
431 11 Otvice
 

Telefon: 474 684 628 
Email: urad@otvice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

otvický ZPRAVODAJ

otvický Zpravodaj

Mobilní aplikace

appplayapp

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rok 2017 - rok velkých investic

Zima se na začátku roku 2017 ukazuje stále v plné síle, vedení obce se však už intenzivně připravuje na jarní období, kdy se rozběhnou investiční akce. Na letošní rok je naplánováno více stavebních prací, než tomu bývalo v minulých letech zvykem a tak opravy, údržba a výstavba nových staveb se dotkne takřka každého obyvatele naší obce.

Z nejrozsáhlejších akcí bude uložení rozvodů optických kabelů pro vysokorychlostní Internet, kabelové televize a řadu dalších datových služeb. Naplánováno je připojení každé domácnosti a tak než budeme moci novou síť využívat, budeme se muset obrnit trpělivostí a respektovat omezení rozkopaných ulic a chodníků. Obec připravila plán stavebních prací tak, aby nebyly zároveň rozkopány více než dvě ulice najednou. Stavební práce se rozběhnou ihned po skončení zimy, aby na konci roku mohla být optická síť spuštěna.

Velká pozornost v letošním roce bude věnována místním komunikacím, zejména stavbám nových ulic. Mezi prvními začne být budována nová ulice na louce u zahrádkářské kolonie. Součástí ulice je i výstavba dešťové kanalizace a přemostění velké strouhy pro odtok dešťových vod z blízkých chomutovských sídlišť. Celkové náklady na dokončení nové ulice bez dešťové kanalizace budou činit 2,5 mil. korun.

Druhou novou místní komunikací bude silnice k bývalému statku ve Staré ulici. Součástí stavby bude vybudování parkovacích ploch za autobusovou zastávkou a také odstranění stávajícího mostku přes Hutní potok ze strany ulice Stará. Investicí se řeší nový příjezd k nemovitostem na druhé straně Hutního potoka, kdy nový příjezd bude zbudován z ulice Chomutovská. Hlavním důvodem této investice je snížení povodňového rizika, po dokončení nové komunikace bude odstraněn starý mostek bránící bezproblémovému odtoku vod v Hutním potoce. Náklady na proti povodňová opatření budou činit 1,26 mil. korun.

Protipovodňová opatření se budou provádět i na druhé straně obce, odstraněn bude i starý mostek mezi Obecní a Školní ulicí. V tomto místě však bude vybudován nový můstek s velkou propustností a bez překážek v toku. Tím bude umožněn odtok vod z Hutního potoka i při přívalových deštích a zlepší se situace okolních rodinných domků, kdy by mělo být sníženo riziko zaplavení domů. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 715 tis. Kč.

Mezi poslední proti povodňová opatření lze zařadit i rekonstrukci strouhy mezi ulicemi Dlouhá a Příčná a zkapacitnění propustku pod Nádražní ulicí a také výstavbu nového chodníku v ulici Obecní. Ten zdánlivě nemá s potokem nic společného, avšak jeho stavba zvýší zároveň levý břeh Hutního potoka a tím více ochrání nemovitosti v ulici Obecní proti přívalových dešťům. Zároveň pro chodce bude v této celkem frekventované ulici bezpečněji. Pro realizaci počítáme s částkou 970 tis. Kč.

Poslední větší investicí v obci bude pak zbudování nové ulice mezi ulicí U Kolejí a Sluneční. Nová komunikace by měla odvést dopravu z východní části obce od nových rodinných domů mimo ulici Obecní, kde je zvýšená koncentraci dopravy a chodců. Zároveň bude přivedena komunikace k novým rodinným domům v prostoru bývalého nádraží. Tato investice bude v předpokládané výši 2,8 mil. korun, přesnou částku zatím neznáme, neboť právě probíhá výběr dodavatele.

Připravena je i oprava chodníku ke kulturnímu domu v ulici Chomutovská, avšak oprava proběhne pouze za předpokladu dostatečných příjmů v rozpočtu v letošním roce. Pokud nezbudou na opravu chodníku finance, proběhne oprava v následujícím roce.

Mimo výše uvedené investice z peněz obecní pokladny, bude v letošním roce čilý stavební ruch financovaný z jiných než obecních zdrojů. Většiny občanů se asi dotkne rekonstrukce blízkého obchodního centra Kaufland, která proběhne od jarních měsíců a bude trvat 6 měsíců. Po dobu rekonstrukce bude v obchodě omezený provoz a v části rekonstrukce bude obchod uzavřen zcela.

Velmi očekávané investice se také chystají v dopravě, což se naší obce dotýká velmi významně. Pokud dopadnou dobře všechna jednání a budou získány souhlasy dotčených orgánů, mohla by již jetos proběhnout změna dopravy na silnici II/251 u odbočky k obchodní zóně. Bezpečnost i plynulost dopravy by měla zvýšit nová okružní křižovatka. V dopravě se dlouhodobě také chystá nová komunikace, která by vyvedla nákladní  dopravu z obce a snížila počet projíždějícíh vozidel v obci. Dlouholetá příprava náročné stavby se chýlí ke konci a všichni v naší obci očekáváme zprávu o brzkém zahájení stavby. Letos?

 

 

Jízdní řád odpadů

 

Poplatek za svoz odpadů v roce 2017 činí 400,- Kč / osoba / rok

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ nebo poukázat na bankovní účet obce:

č. účtu: 940 028 329/ 0800 , VS: číslo popisné

 

Svozové dny

Svozový den je každý první pracovní den v týdnu (zpravidla pondělí)

 

Sváží se

- tříděný plastový odpad ve žlutých, příp. červených pytlích

 

- tříděný papírový odpad v modrých pytlích

 

- bio odpad v hnědých plastových nádobách v době od 1. dubna do 31. října

 

- zbytkový směsný komunální odpad v černých pytlích (odpad z domácností po vytřídění ostatních složek odpadů)

Do černých pytlů nepatří odpad ze zeleně, suť a tříděné odpady!!!. Pytle s uvedenými odpady a pytle s vyšší váhou než 15 kg nebudou odvezeny!

 

 

Objemný odpad

Sváží se každou první sobotu, která není státním svátkem, v měsících duben, květen, červen, září, říjen, listopad, v době od 08:00 hod. do 10:00 hod.

 

 

Sběrný dvůr odpadů

Na sběrný dvůr se odevzdávají všechny druhy tříděných odpadů, bioodpady, objemné odpady, suť v množství do stanoveného objemu a nebezpečné odpady z domácností. Vlastní přeprava.

Otevírací  doba  sběrného  dvora:

Pondělí           14:00 hod. – 16:00 hod.

Středa            14:00 hod. – 16:00 hod.

Sobota            09:00 hod. – 11:00 hod.

 

 

Mimo uvedené doby lze provést po předchozí dohodě odvoz odpadů na objednávku občanů za úhradu nákladů dle ceníku služeb v oblasti nakládání s odpady.

 

16.12.2016

Kouzelnické Vánoce

Pavel Kožíšek v Otvicích

Detail

06.12.2016

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdoba 2016

Detail

05.12.2016

Rozsvícení Vánočního stromu

Rozsvícení Vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou

Detail